หน่วยวิจัยเทคโนโลยีไร้สายฯ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) ออกแบบเรือต้นทุนต่ำเพียง 2,900 บาทต่อลำ โดยดัดแปลงใช้ประโยชน์จากวัสดุใกล้ตัว คือ อ่างผสมปูนมาประกอบกับไม้ฉากและท่อพีวีซี เพิ่มทางเลือกให้ผู้ประสบภัยใช้สัญจรในพื้นที่น้ำท่วม สามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ประมาณ 250 กิโลกรัม

จากการทดสอบในทะเลที่มีคลื่นลมแรงและในบึงน้ำจืด พบว่าสามารถใช้งานได้ดี มีความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม และบังคับทิศทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป