สวทช. โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) พัฒนาเครื่องเติมอากาศขนาด 2,000 ลิตร ซึ่งเป็นเครื่องขนาดเล็กสำหรับใช้กับน้ำท่วมขังที่เป็นน้ำนิ่ง หรือแหล่งน้ำในชุมชนเพื่อการบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำเพื่อการอุปโภค ส่วนน้ำเพื่อการบริโภคนั้นจำเป็นต้องผ่านการบำบัดด้วยคลอรีนอีกครั้ง ผลการทดสอบเบื้องต้นเป็นที่น่าพอใจ สามารถบำบัดน้ำเสียด้วยการเพิ่มค่าออกซิเจนในน้ำได้ชัดเจน 

ทั้งนี้ เครื่องเติมอากาศขนาดเล็กอยู่ระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นใจก่อนนำไปใช้จริงในชุมชนที่กำลังประสบภัย 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป