จากสถานการณ์น้ำท่วมที่ขยายพื้นที่และทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ทำให้ทุกภาคส่วนระดมความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกหนึ่งมาตรการสำหรับพื้นที่ที่ยังไม่ประสบปัญหาดังกล่าว แต่เป็นพื้นที่เสี่ยงเตรียมตั้งรับด้วนการสร้างผนังกั้นน้ำ คันดินและวางแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วม ซึ่งกระสอบทรายเป็นอุปกรณ์สำคัญใกล้ตัวในการรับมือกับภาวะวิกฤตน้ำท่วมแต่การวางกระสอบทรายอาจเกิดความผิดพลาดจากวิธีการวางกระสอบทรายที่ไม่ถูกต้อง การใส่ทรายลงกระสอบมากหรือน้อยจนเกินไป (วิธีการวางกระสอบทรายอย่างถูกวิธี) ลองหันมาดูอุปกรณ์ที่ใช้ทดแทนกระสอบทรายที่น่าสนใจในต่างประเทศ ถือเป็นอีกนวัตกรรมที่ใช้งานง่ายและสะดวกเป็นอย่างยิ่ง

กรณีที่ระดับน้ำท่วมสูงและกระแสน้ำแรงมากอาจจะต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่และสูงมากขึ้น ตัวอย่างวิธีวางแนวป้องกันน้ำท่วมที่ยอร์ค, สหราชอาณาจักร ในปี 2008

เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ช่วยให้เราป้องกันน้ำท่วมได้เป็นอย่างดี มีจุดเด่นอยู่ที่สามารถขนย้ายได้สะดวก คงทนและติดตั้งง่าย รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก ตลอดจนมีประสิทธิภาพสูง อาจปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาวะและสถานการณ์น้ำท่วมในแต่ละพื้นที่

 

แหล่งอ้างอิง

วิธีวางกระสอบทรายให้ถูกต้องป้องกันแนวกั้นพังระหว่างน้ำท่วม. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554. จาก http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9540000118291

Aquabarrier Clementhorpe Flooding Stopped in York. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554. จาก http://www.youtube.com/watch?v=EpUfB3D6Ghs

Floodstop Promotional Video - temporary flood defence. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554.  จาก http://www.youtube.com/watch?v=Ju0tFcyySBc

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป