บริษัท เดอะ แม็ปเปอร์ จำกัดได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเชิงบูรณาการของพื้นที่ชุมชนผู้ประสบอุทกภัย ถือเป็นระบบต้นแบบที่นำไปใช้ในการประเมินความเสียหายของผู้ประสบภัยน้ำท่วมในระดับครัวเรือน ซึ่งเน้นพัฒนาสารสนเทศการจัดการการติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อฟื้นฟู และเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยอย่างบูรณาการและยั่งยืน จากแนวคิดของการจำลองรูปแบบน้ำล้นตลิ่ง หรือฝั่งน้ำ ที่อ้างอิงจากการแผ่ขยายในรูปแบบของ Dilation ภายใต้กรอบ Matrematic Mophology สิ่งนี้เองที่ทำให้เกิดการรับทราบรูปแบบการไหลล้นอย่างอิสระของน้ำ

ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเชิงบูรณาการของพื้นที่ชุมชนผู้ประสบอุทกภัย

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป