คลื่นพายุซัดฝั่งเป็นปรากฏการณ์ที่ระดับน้ำทะเลเกิดการยกตัวหรือทรุดตัวลง จากสถิติพบว่าในการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งแต่ละครั้งสามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรและระบบนิเวศน์ของชายฝั่งอย่างมากได้ นอกจากนี้พายุหมุนที่ทำให้เกิดคลื่นพายุซัดฝั่งยังทำให้เกิดภาวะอุทกภัยตามแนวฝั่งซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ-สังคม และสภาพแวดล้อมของประเทศได้มากเช่นกัน ดังนั้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ เพื่อหาทางรับมือกับปัญหานี้จึงมีส่วนสำคัญมากในการที่จะลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น หน่วยวิจัยการจำลองขนาดใหญ่ได้ทำการศึกษาพฤติกรรมของคลื่นพายุซัดฝั่งบริเวณอ่าวไทยและมีรายละเอียดผลการศึกษาดังนี้คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป