การประยุกต์แบบจำลองอุทกพลศาสตร์ FVCOM และแบบจำลองลมพายุหมุนเขตร้อน Hollland's model เพื่อศึกษาอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อนในการชักนำคลื่นพายุซัดฝั่งและอิทธิพลของคลื่นพายุซัดฝั่งที่มีต่อกระบวนการอุทกพลศาสตร์ในอ่าวไทย โดยจำลองการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งจากพายุโซนร้อนลินดา พ.ศ. 2540

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป