นับจากเหตุการณ์ภัยสึนามิในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2547 ได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยสนับสนุนในมิติต่างๆ โดยเฉพาะการให้ข้อมูลความช่วยเหลือ การบรรเทาภัย การเยียวยา และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เว็บไซต์ต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีวัตถุประสงค์เชิงสร้างสรรค์ เช่น การช่วยค้นหาผู้สูญหาย การเป็นศูนย์กลางรับบริจาคเงินและวัตถุสิ่งของต่างๆ การให้ความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ และคลังความรู้จากความร่วมมือของทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน ทุกคน

NAC2011

เว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้นเกิดจากความมีใจอาสา อาสาสมัครพัฒนา ดูแล และดำเนินการโดยไม่หวังผลใดๆ นับเป็นการรวมแรงรวมใจจากชาวไอทียุคใหม่อย่างแท้จริง แม้นว่าจากเหตุการณ์ดังกล่้าวจะประจักษ์ว่าการใช้ไอซีทีเพื่อเตือนภัยเป็นสิ่งที่ล้มเหลว แต่ปรากฏการณ์ใหม่อย่างการร่วมกันสร้างสรรค์เว็บเพื่อเยียวยากลับได้รับผลสำเร็จอย่างสูง

ประเทศไทยก็มีความตื่นตัวในเรื่องนี้เช่นกัน หลากหลายหน่วยงาน และบุคคลต่างได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์เพื่อบรรเทา เยียวยาภัยต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ อันเป็นการผสานพลังแรง พลังกาย พลังใจของบุคคลผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บนพื้นฐานของจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์แบบ ตัวอย่างของเว็บไซต์ที่เกิดขึ้นภายใต้แรงใจนี้ ได้แก่

Tsunami Web

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป