1. ระบบเตือนภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
  2. นักวิจัย มก. นำเทคโนโลยีสื่อสาร GPRS ช่วยเตือนภัยน้ำท่วม ดินถล่ม
  3. ไอซีที ดึงข้อมูลดาวเทียมเตือนภัยดินถล่ม
  4. กระสอบมีปีก ป้องกันดินถล่ม-น้ำท่วม
  5. การศึกษาพฤติกรรมการเกิดน้ำท่วม-ดินถล่ม ในพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างแบบจำลองสำหรับกำหนดเกณฑ์และวิธีการในการเตือนภัย
  6. แนวทางการจัดการเพื่อลดความเสียหายจากพิบัติภัยแผ่นดินถล่มในประเทศไทย  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบัติ อยู่เมือง ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI) …การวิเคราะห์วิจัยในเชิงวิชาการอย่างเป็นระบบซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับการจัดการพิบัติภัยดังกล่าวนี้
  • ขั้นตอนที่ 1. การใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ซึ่งเป็นปัจจัยภายในที่มีผลโดยตรงต่อการเกิดแผ่นดิน ถล่ม เช่น ลักษณะทางธรณีวิทยา ดิน ความชัน สิ่งปกคลุมพื้นดินและพืชพันธุ์ เป็นต้นมาทำการวิเคราะห์ และสร้างแบบจำลองประเมินหาพื้นที่ซึ่งมีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มในระดับต่างๆ โดยอาศัยเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และรีโมทเซนซิ่ง เพื่อช่วยในการจัดเก็บ วิเคราะห์ และสังเคราะห์สร้างแบบจำลอง พร้อมทั้งการติดตามเฝ้าระวัง การติดตั้งระบบเตือนภัย
  • ขั้นตอนที่ 2. การนำข้อมูลแหล่งชุมชน โครงสร้างสาธารณูปโภค ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ มาซ้อนทับเพื่อประเมินความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในระดับต่างๆ เพื่อให้ได้พื้นที่เสี่ยงภัยในระดับต่างๆ จากนั้น ก็จะต้องทำการกำหนดแผนกลยุทธ์ด้านต่างๆ เพื่อนำไปปฏิบัติ
  • ขั้นตอนที่ 3. การกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาในพื้นที่ที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงมาก ทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาวอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการป้องกัน/สร้างเสถียรภาพเชิงวิศวกรรม
  • ขั้นตอนที่ 4. การแก้ปัญหาฉุกเฉินในช่วงเกิดพิบัติภัย
  • ขั้นตอนที่ 5. การเผยแพร่ให้ความรู้ และการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป