บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินถล่ม อาทิ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย หนังสือ และบทความวารสาร เป็นต้น

 

 • “ดินถล่ม (Landslide).” Update. 24, 266 (พ.ย. 2552) : 36-39.
 • “ดินถล่ม Landslide.” ข่าวสารการธรณี. 50, 2 (2548) : 26-30.
 •  “ภัยพิบัติทางธรรมชาติ.” Update. 24, 266 ( พ.ย. 2552 ) : 35-69.
 • Asian Development Bank. Report and Recommendation of the President to the Board of Directors on a Proposed Loan to the Kyrgyz Republic for the Emergency Rehabilitation Project. Manila : Asian Development Bank, 2003.
 • Asian Development Bank. Report and Recommendation of the President to the Board of Directors on a Proposed Loan to the Republic of Tajikistanfor the Emergency Baipaza Landslide Stabilization Project. Manila : Asian Development Bank, 2002.
 • Cornforth, D. H. Landslides in Practice: Investigations, Analysis, and Remedial/Preventative Options in Soils. Hoboken, N.J : John Wiley & Sons, 2005.
 • Crozier, M. J. Landslides : Causes ; Consequences and Environment. London : Croom Helm, 1986.
 • Floods and Landslides : Integrated Risk Assessment. Berlin : Springer, 1999.
 • Guidelines for Open Pit Slope Design. New Zealand : CSIRO Publishing, 2009.
 • Identification and Mitigation of Large Landslide Risks in Europe : Advances in Risk Assessment. London : A. A. Balkema, 2004.
 • Institution of Civil Engineers. Slope Stability Engineering Developments and Applications: Proceedings of the International Conference on Slope Stability; Held on the Isle of Wight on 15-18 April 1991. London : Thomas Telford, 1991.
 • Internation conference on landslide risk management. Proceedings of the Internation Conference on Landslide Risk Management, Vancouver, Canada, 31 May- 3 June 2005. Leiden, The Netherland : A.A.Balkema Pub, 2005.
 • International conference and field trip on landslides. Landslides and Avalanches : ICFL 2005 Norway. London : Taylor & Francis, 2005.
 • International Conference on Slope Stability. Slope Stability Engineering: Developments and Applications : Proceedings of the International Conferenceon Slope Stability. London : Thomas Telford, 1991.
 • International Consortium on Landslides. Landslides : Risk Analysis and Sustainable Disaster Management: Proceedings of the First General Assembly of the International Consortium on Landslides. Berlin : Springer, 2005
 • Landslide Hazard and Risk. Chichester, West Sussex : John Wiley, 2005.
 • Landslide Hazard and Risk. Chichester, West Sussex, England : J. Wiley, 2000.
 • Landslide Hazard and Risk. Chichester, West Sussex, England : Wiley, 2005.
 • Landslide hazard and risk. West Sussex, England : Wiley, c2005.
 • Landslide Recognition : Identification, Movement and Causes. Chichester : John Wiley, 1996.
 • Landslide Recognition : Identification, Movement, and Clauses. Chichester : John Wiley & Sons, 1996.
 • Landslide Risk Management : Proceedings of the International Conference on Landslide Risk Management, Vancouver, Canada, 31 May-3June 2005. London : A.A. Balkema, 2005.
 • Landslides and Engineering Practice. Washington, D.C : National Research Council, 1958.
 • Lee, E. M. Landslide Risk Assessment. London : ThomasTelford, 2004.
 • Marui, H., & Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAO Watershed Management Field Manual : Landslide Prevention Measures. FAO conservation guide. Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1988.
 • Napathida Hunhaboon. Application of potential surface analysis and logistic regrssion model for landslide risk assessment in Uttaradit province = การประยุกต์ใช้แบบจำลองการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่และสมการถดถอยลอจิสติ กเพื่อการประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่มในจังหวัดอุตรดิตถ์. Thesis (M.Sc. (Technology of Environmental Management)) – Mahidol University, 2009.
 • National Research Council (U.S.). Landslides, Analysis and Control. Washington : National Academy of Sciences, 1978.
 • Pichit Jamnongpipatkul. A Case Study of Landslide in Residual Soils in Central Highland of Thailand. Bangkok : Department of Highways, Ministry of Transport and Communications, 1990.
 • Sidle, R. C. Hillslope Stability and Land Use. Washington, D.C : American Geophysical Union, 1985.
 • Singh, B. Software for Engineering Control of Landslide and Tunnelling Hazards. Lisse [The Netherlands] : A.A. Balkema, 2002.
 • Sophana Ritthisom, Chiang Mai University, & Chiang Mai University. The Suitable Stability Analysis Methods for Earth Slope Innorthern Thailand = วิธีวิเคราะห์เสถียรภาพที่เหมาะสมสำหรับลาดดินในเขตภาคเหนือของประเทศไทย. Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2004.
 • Stewart, M. The Use of Geophysics in Landslide Studies. Crowthorne, Berkshire : Overseas Unit Transport and Road Research Laboratory, 1976.
 • Teeracharti Ruenkrairergsa. Deep Hole Lime Stabilization for Progressive Failure Cut Slope in Wealthered Shale. Bangkok : Department of Highways, Ministry of Communications, 1987.
 • Teeracharti Ruenkrairergsa. Geological and Seismological Aspects of Landslides in Northern Thailand. Materials & Research Division. Bangkok : Department of Highways, Ministry of Communications, 1980.
 • Teeracharti Ruenkrairergsa. Geological and Seismological Aspects of Landslides in Northern Thailand. Report no.51 Materials & Research Division. Bangkok : Department of Highways, 1980.
 • Teeracharti Ruenkrairergsa. Geological and Seismological Aspects of Landslides in Northern Thailand. Thailand. Department of Highways. Materials & Research Division Research. Bangkok: Materials & Research Division, Dept. of Highways, 1980.
 • Thailand. National Operations Center, Thailand, & United States. Safeguarding the Future Restoration and Sustainable Development in the South of Thailand : Report. Bangkok : NOC, 1989.
 • Urban Disaster Mitigation : The Role of Engineering and Technology. Oxford, OX : Elsevier, 1995.
 • Zaruba, Q. Landslides and Their Control. Amsterdam : Elsevier, 1969.
 • เชาวน์ ยงเฉลิมชัย … [และคนอื่น ๆ]]. การจัดการสาธารณภัยในภาคใต้ของประเทศไทย. [สงขลา] : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2540.
 • โคลนและหิมะถล่ม Landslide and Snowslide. CD-ROM สยามจดหมายเหตุบันทึกข่าวสารและเหตุการณ์. กรุงเทพฯ : สยามบรรณ, 2551.
 • โคลนและหิมะถล่ม. Landslide and Snowslide. E-book รวมความรู้ชุดภัยพิบัติทางธรรมชาติ. กรุงเทพฯ : สยามบรรณ, 2551.
 • กรมทรัพยากรธรณี. 112 ปี กรมทรัพยากรธรณี “ก้าวที่ไม่หยุดยั้ง มุ่งมั่นเพื่อประชาชน”. กรุงเทพฯ : กรม, 2547.
 • กรมทรัพยากรธรณี. Resources after the 26th december 2004 Tsumani. กรุงเทพฯ : กรม, 2547.
 • กรมทรัพยากรธรณี. คู่มือการป้องกันธรณีพิบัติภัยจากดินถล่มและบัญชีรายชื่อหมู่บ้านเสี่ยงภัย ดินถล่มภาคเหนือ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : กรม, 2546.
 • กรมทรัพยากรธรณี. คู่มือการป้องกันธรณีพิบัติภัยจากดินถล่มและบัญชีรายชื่อหมู่บ้านเสี่ยงภัย ดินถล่มภาคใต้. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : กรม, 2546.
 • กรมทรัพยากรธรณี. คู่มือการป้องกันธรณีพิบัติภัยจากดินถล่มและบัญชีรายชื่อหมู่บ้านเสี่ยงภัย ดินถล่มภาคกลางและภาคตะวันออก. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : กรม, 2546.
 • กรมทรัพยากรธรณี. คู่มือการป้องกันธรณีพิบัติภัยจากดินถล่มและบัญชีรายชื่อหมู่บ้านเสี่ยงภัย ดินถล่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : กรม, 2546.
 • กรมทรัพยากรธรณี. คู่มือป้องกันดินไหล. กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2548.
 • กรมทรัพยากรธรณี. ปฏิบัติการของกรมทรัพยากรธรณีในพื้นที่ประสบธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษ์ “สึนามิ” = Roles and Activities of the Department of Mineral Resources After the 26th December 2004 Tsunami. กรุงเทพฯ : กรม, 2548.
 • กฤษดา เกิดดี. รู้ทันภัยพิบัติ : คู่มือความปลอดภัยสำหรับดูแลตนเองและครอบครัว. กรุงเทพฯ : วงกลม, 2553.
 • กฤษดา เกิดดี. รู้ทันภัยพิบัติ. กรุงเทพฯ : วงกลม, 2553.
 • กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม. “ดินถล่ม = Landslide.” ข่าวสารการธรณี. 50, 2 (2548) : 26-30.
 • การประชุมแนวทางป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม่ : ภัยพิบัติทางธรรมชาติ : สิ่งควรรู้และแนวทางป้องกัน ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่. เชียงใหม่ : ภาควิชา, 2551.
 • การประยุกต์ใช้ระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เลี่ยงภัยดินถล่มใน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ / กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกัน. เชียงใหม่ : กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, [2550?].
 • การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการ พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์. เพชรบูรณ์ : กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา, 2553.
 • กิจการ พรหมมา. การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำป่า แผ่นดินถล่ม และน้ำท่วมซ้ำซากในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551.
 • กิจการ พรหมมา. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำป่า แผ่นดินถล่ม และน้ำท่วมซ้ำซากในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551.
 • กิจการ พรหมมา. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำป่าแผ่นดินถล่มและ น้ำท่วมซ้ำซากในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย = Protection and Rescue from Flash Floods, Landslides, and Repeated Floods in Lower Northern Thailand. [พิษณุโลก : ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร], 2551.
 • จงรักษ์ วัชรินทร์รัตน์ และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. การศึกษาศักยภาพลุ่มน้ำเพื่อจัดทำแผนป้องกัน และฟื้นฟูในการบรรเทาความเสียหายพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม : กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยน้ำริด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2550.
 • จรัณธร บุญญานุภาพ และ มหาวิทยาลัยนเรศวร. รายงานการวิจัยโครงการเรื่อง “การประเมินความเปราะบางของพื้นที่ ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางการเกษตรและแนวทางฟื้นฟูและการป้องกันพื้นที่เกิด แผ่นดินถล่ม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์”. พิษณุโลก : ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551.
 • จรัณธร บุญญานุภาพ และ สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ. การติดตามการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศการเกษตรในระยะยาวและการประเมินผลกระทบของ แผ่นดินถล่ม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553.
 • จรัณธร บุญญานุภาพ และ สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ. การวิเคราะห์ความเหมาะสมของที่ดินด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สำหรับพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลพระทบจากการเกิดแผ่นดินถล่มในพื้นที่อำเภอ ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ : รายงานวิจัย. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553.
 • จรัณธร บุญญานุภาพ. “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการจัดการภัยพิบัติจากแผ่นถล่มในประเทศ ไทย = Geographic information system for landslide disaster management in Thailand.” วารสารเกษตรนเรศวร. 11, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2551) : 1-10.
 • จรัณธร บุญญานุภาพ. “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการจัดการภัยพิบัติจากแผ่นดินถล่มในประเทศไทย.” วารสารเกษตรนเรศวร. 11, 1 ( ม.ค. - เม.ย. 2551 ) : 1-10.
 • จรัณธร บุญญานุภาพ. โครงการเรื่อง การประเมินความเปราะบางของพื้นที่ ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางการเกษตร และแนวทางการฟื้นฟูและการป้องกันพื้นที่เกิดแผ่นดินถล่ม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ : รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551.
 • จิระ ปรังเขียว, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่ เสี่ยงภัยดินถล่ม ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพฯ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
 • จิระ ปรังเขียว, ศูนย์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์และวางแผนการจัดการ พื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่มในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานฉบับสมบูรณ์. เชียงใหม่ : ศูนย์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
 • จิระ ปรังเขียว. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่ เสี่ยงภัยดินถล่ม ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่ : กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่., 2551.
 • ชฎา ณรงค์ฤทธิ์ และ จรัณธร บุญญานุภาพ. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจำลองพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินถล่ม สำหรับนำมาใช้กำหนดแนวทางที่เหมาะสมในการบรรเทาความเสี่ยงภัยแผ่นดินถล่มใน จังหวัดอุตรดิตถ์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553.
 • ชยกฤต ม้าลำพอง และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษา พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มในเขตภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำพูน. เชียงใหม่ : ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549.
 • ชยกฤต ม้าลำพอง และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษา พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มในเขตภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่ : ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549.
 • ชยกฤต ม้าลำพอง และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษา พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มในเขตภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงราย. เชียงใหม่ : ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549.
 • ชยกฤต ม้าลำพอง และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษา พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มในเขตภาคเหนือตอนบน จังหวัดแพร่. เชียงใหม่ : ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549.
 • ชยกฤต ม้าลำพอง และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษา พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มในเขตภาคเหนือตอนบน จังหวัดแม่ฮ่องสอน. เชียงใหม่ : ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549.
 • ชยกฤต ม้าลำพอง และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษา พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มในเขตภาคเหนือตอนบน จังหวัดน่าน. เชียงใหม่ : ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549.
 • ชยกฤต ม้าลำพอง และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษา พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มในเขตภาคเหนือตอนบน จังหวัดน่าน. เชียงใหม่ : ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549.
 • ชยกฤต ม้าลำพอง และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษา พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มในเขตภาคเหนือตอนบน จังหวัดพะเยา. เชียงใหม่ : ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549.
 • ชยกฤต ม้าลำพอง และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษา พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มในเขตภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำปาง. เชียงใหม่ : ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549.
 • ชยกฤต ม้าลำพอง และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษา พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มในเขตภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำพูน. เชียงใหม่ : ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549.
 • ธนิตย์ อินทรัตน์. การประเมินระดับความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มบริเวณเทือกเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี. วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) – มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550.
 • ธวัชชัย ติงสัญชลี และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. โครงการวิจัย การพัฒนาแผนหลักการจัดการภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับน้ำ : น้ำท่วม น้ำแล้ง และแผ่นดินถล่ม : รายงานฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.
 • ธวัชชัย ติงสัญชลี. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการพัฒนาแผนหลักการจัดการภัยธรรมชาติที่ เกี่ยวข้องกับน้ำ : น้ำท่วม น้ำแล้งและแผ่นดินถล่มรายงานฉบับหลัก. [ม.ป.ท : ม.ป.พ.], 2546.
 • นิพนธ์ ตั้งธรรม และ สราวุธ นาแรมงาม. การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อหาปัจจัยชีวกายภาพที่มีผลต่อการเกิดแผ่นดินถล่มในลุ่มน้ำตาปี จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารวนศาสตร์ . 15,2 (ก.ค-ธ.ค. 2539) : 150-163.
 • นิพนธ์ ตั้งธรรม. “การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อหาปัจจัยชีวกายภาพที่มีผล ต่อการเกิดแผ่นดินถล่มในลุ่มน้ำตาปี จังหวัดนครศรีธรรมราช = GIS application in determining biophysical factors affecting landslide in tapi watershed, Nakhonsithammarat.” วารสารวนศาสตร์. 15, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 39) : 150-160.
 • บัญชา ธนบุญสมบัติ. “ดินถล่ม-โคลนถล่ม ธรณีพิบัติภัยที่คนไทยต้องรู้จัก.” สารคดี. 23, 269 ( ก.ค. 2550 ) : 163-167.
 • บัญชา ธนบุญสมบัติ. รับมือ “ธรณีพิบัติภัย”. กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2548.
 • บุญชัย งามวิทย์โรจน์ และ สำนักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา. ปัจจัยเสี่ยงและวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มและน้ำท่วม-ดิน ถล่ม ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน : รายงานการศึกษาวิจัย. กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา, 2551.
 • บุญชุบ บุ้งทอง. การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติแผ่นดินถล่มในจังหวัด จันทบุรี. วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) – มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2544.
 • ปกรณ์ สุวานิช. ธรณีพิบัติภัย : การเรียนรู้และจัดการ. ม.ป.ท. : คัมภีร์วรรณ, 2552.
 • ปฏิเวธ เฉลิมพงษ์. แนวทางการจัดการชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่มของลุ่มน้ำชายฝั่งทะเล ตะวันออก. วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)–มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.
 • ปริญญา นิลหยก, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. การใช้ประโยชน์จากสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มของลุ่ม น้ำแม่จันบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต = Utilization of Geographic Information System for Mae Chan Landslide Risk Area on Internet Network. เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.
 • พรชัย ปรีชาปัญญา และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. การศึกษารูปแบบการเพาะปลูกกล้วยไข่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่ม จังหวัดอุตรดิตถ์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551.
 • พิเชษฐ์ วรุณโชติกุล … [และคนอื่น ๆ]. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการ พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์. กรุงเทพฯ : กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, [2553].
 • ภูเวียง ประคำมินทร์. “แผ่นดินถล่มในประเทศไทย.” อุตุนิยมวิทยา. 10, 1 ( ม.ค.-เม.ย. 2553 ) : 47-55.
 • ม. เกิดสว่าง. มหาภัยพิบัติในศตวรรษที่ 20. พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพฯ : บงกช, 2525.
 • มหาวิทยาเชียงใหม่. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการ พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษาอำเภอลับแล อำเภอท่าปลา และอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์. เชียงใหม่ : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาเชียงใหม่.
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล: โครงการศึกษาเพื่อกำหนดพื้นที่ที่ เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและภัยธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้. กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2537.
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ระบบเตือนภัยและการมีส่วนร่วมของชุมชนเครือข่ายลุ่มน้ำน่านตอนบน เพื่อการป้องกันอุทกภัยและแผ่นดินถล่ม: รายงานการวิจัย = Warning System and Participation of Upper Nan Watershed Community Network for Flood and Landslide Protection. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2551.
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพืนที่เสี่ยงภัยดินถล่มกรณีศึกษาอำเภอ ลับแล อำเภอท่าปลา และอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์. กรุงเทพฯ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2553.
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพืนที่เสี่ยงภัยดินถล่มกรณีศึกษาอำเภอหล่ม เก่า จังหวัดเพชรบูรณ์. กรุงเทพ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2553.
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มจังหวัดตาก: เอกสารประกอบการสัมมนา ณ โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล์ 9 กรกฎาคม 2548. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2548.
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. การจัดการสาธารณภัยในภาคใต้ของประเทศไทย. สงขลา: มหาวิทยาลัย, 2540.
 • ระบบเตือนภัยและการมีส่วนร่วมของชุมชนเครือข่ายลุ่มน้ำน่านตอนบนเพื่อการ ป้องกันอุทกภัยและแผ่นดินถล่ม : รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2550.
 • รายงานการวิจัยการขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมและระบบเตือนภัย บริเวณลุ่มน้ำน่านตอนบนเพื่อการป้องกันอุทกภัยและดินถล่ม. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2553.
 • รายงานการวิจัยระบบเตือนภัยและการมีส่วนร่วมของชุมชนเครือข่ายลุ่มน้ำน่าน ตอนบนเพื่อการป้องกันอุทกภัยและแผ่นดินถล่ม : รายงานภาคผนวก. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2551.
 • รายงานการวิจัยระบบเตือนภัยและการมีส่วนร่วมของชุมชนเครือข่ายลุ่มน้ำน่าน ตอนบนเพื่อการป้องกันอุทกภัยและแผ่นดินถล่ม : รายงานหลัก. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย, 2551.
 • รายงานการวิจัยระบบเตือนภัยและการมีส่วนร่วมของชุมชนเครือข่ายลุ่มน้ำน่าน ตอนบนเพื่อการป้องกันอุทกภัยและแผ่นดินถล่ม. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551.
 • รายงานผลงานการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาระบบบูรณาการเชิงพลวัตข้อมูล ภูมิประเทศ-อุทกวิทยาเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแบบพอเพียงและยั่งยืน ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา. [กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551
 • ลุงใหญ่. ร่วมด้วยช่วยป้องกันดินถล่ม. กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2546.
 • วรากร ไม้เรียง และ สันติ ไทยยืนวงษ์. จัดทำแผนที่แสดงโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มโดยพิจารณาจากปัจจัยที่ไม่คงที่พื้นที่ ศึกษาภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550.
 • วรากร ไม้เรียง และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. การศึกษาพฤติกรรมของดินถล่มในจังหวัดภูเก็ต : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = A Study of Landslide Behaviors in Phuket Province. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549.
 • วรากร ไม้เรียง, สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ และ อภินิติ โชติสังกาศ. ดินถล่ม ภัยที่ป้องกันได้. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550.
 • วรากร ไม้เรียง. “การเฝ้าระวังภัยจากดินถล่ม.” ประชาคมวิจัย. 61 (พ.ค.-มิ.ย. 2548) : 12.
 • วรากร ไม้เรียง. โครงการ จัดทำแผนที่แสดงโอกาสเกิดแผ่นดินถล่ม โดยพิจารณาจากปัจจัยที่ไม่คงที่พื้นที่ศึกษาภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Landslide Hazard Zoningmap by Dynamic Factors in Andaman Coastal Area Fo Thailand. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550.
 • วรากร ไม้เรียง. รายงานฉบับสมบูรณ์ทุนวิฒิเมธีวิจัยและพัฒนาโครงการระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการ ป้องกันและแก้ไขการพิบัติของลาดดิน = Expert System for Slope Stabilization. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552.
 • วรากร ไม้เรียง. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์: โครงการ “การศึกษาพฤติกรรมของดินถล่มในจังหวัดภูเก็ต” = A Study of Landslide Behaviors in Phuket Province. [ม.ป.ท: ม.ป.พ.], 2549.
 • วรากร ไม้เรียง. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำแผนที่แสดงโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มโดย พิจารณาจากปัจจัยที่ไม่คงที่พื้นที่ศึกษาภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน = Landslide Hazard Zoning Map by Dynamic Factors in Andaman Coastal Area of Thailand. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550.
 • วิรัช ฉัตรดรงค์. รายงานผลงานการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาระบบบูรณาการเชิงพลวัตข้อมูล ภูมิประเทศ-อุทกวิทยาเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแบบพอเพียงและยั่งยืนในลุ่ม แม่น้ำเจ้าพระยา = Research and Development Project on Integrated Data System in Dynamic Topo-Hydrological Interaction for Sufficient and Sustainabale Water ResourceManagement Upon the Chaophraya River Basin. กรุงเทพฯ: National Research Council of Thailand, 2551.
 • ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว … [และคนอื่น ๆ]. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการ พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษาอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก. กรุงเทพฯ : กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, [2553].
 • ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว … [และคนอื่น ๆ]. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการ พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษาอำเภอลับแล อำเภอท่าปลา และอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์. กรุงเทพฯ : กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2553.
 • สมชาย รุจาจรัสวงศ์ และประดิษฐ์ นูเล. “การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังเตือนภัยดินถล่ม.” ข่าวสารการธรณี. 49, 1 (2547) : 22-29.
 • สมบุญ โฆษิตานนท์. “ความเหมือนที่แตกต่างกันระหว่างน้ำก้อ วังชิ้น และธารทิพย์ (หมูบูด) กับ กะทูน.” ข่าวสารการธรณี. 46, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2544) : 61-65.
 • สมศักดิ์ โพธิสัตย์. “ดินถล่มหรือโคลนถล่ม.” วารสารราชบัณฑิตยสถาน. 29, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2547) : 116-121.
 • สมิทธ ธรรมสโรช. “ภัยธรรมชาติ ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย.” วารสารชมรมนักอุทกวิทยา. 3, 3 (2542) : 173-229.
 • สยาม แกมขุนทด. “แผ่นดินถล่ม = Landslides.” พัฒนาเทคนิคศึกษา. 22, 72 (ต.ค.-ธ.ค. 2552) : 34-40.
 • สราวุธ นาแรมงาม และนิพนธ์ ตั้งธรรม. การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และค่าปัจจัยความปลอดภัย ในการกำหนดพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่ม บริเวณลุ่มน้ำตาปี จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารวนศาสตร์. 16, 1-2 (ม.ค.-ธ.ค.2540) : 106-119.
 • สำนักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน. แผนแม่บทการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจากดินถล่ม (Landslide) และน้ำท่วมฉับพลัน (Flash flood). กรุงเทพฯ : สำนัก, 2548.
 • สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม และ บริษัท ไอดับเบิ้ลยูบี-สยามเท็ค จำกัด. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดพื้นที่ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย และภัยธรรมชาติในเขตลุ่มน้ำภาคเหนือ = Risk Area Classification for Natural Hazards in Northern Watersheds. กรุงเทพฯ : บริษัท ไอดับเบิ้ลยู-สยามเท็ค จำกัด, 2541.
 • สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. โครงการศึกษาเพื่อกำหนดพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและภัยธรรมชาติ (ลุ่มน้ำภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคกลาง). กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2539.
 • สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการ พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม : กรณีศึกษาอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก. กรุงเทพฯ : กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนัก, 2550.
 • สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. การศึกษาพฤติกรรมการเกิดน้ำท่วม-ดินถล่ม ในพื้นที่ต้นแบบ เพื่อสร้างแบบจำลองสำหรับกำหนดเกณฑ์ และวิธีการในการเตือนภัย : รายงานวิจัย = Study of Landslide-Flood Behavior in the Selected Area of Developing of Warning Method and Criteria. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551.
 • สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. รายงานวิจัยการศึกษาพฤติกรรมการเกิดน้ำท่วม-ดินถล่ม ในพื้นที่ต้นแบบ เพื่อสร้างแบบจำลองสำหรับกำหนดเกณฑ์และวิธีการในการเตือนภัย. กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551.
 • สุทัศน์ ยกส้าน. “ดินถล่ม-โคลนถล่ม ธรณีพิบัติภัยที่คนไทยต้องรู้จักสารคดี.” สารคดี. 23, 269 (ก.ค. 2550) : 163-167.
 • สุรสิทธิ์ ขวัญบุญบำเพ็ญ. “ดินถล่มอุบัติภัยลูกใหม่ = Landslides :a new diaster.” วารสารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ . 3, 5 (ส.ค. 2549) : 19-24.

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป