จากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย สวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้นำผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลจากการวิจัยพัฒนาและหรือความร่วมมือต่างๆ เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการนี้ใคร่ขอรับการสนับสนุนจากท่าน/หน่วยงานของท่าน เพื่อกระจายความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยได้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป

 

รายการสนับสนุน

ชื่อบัญชี       เพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2553
บัญชีเลขที่    080-300178-3
บัญชีเงินฝาก กระแสรายวัน
ธนาคาร        กรุงเทพ
สาขา           อุทยานวิทยาศาสตร์ 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป