ปัจจุบันอาคารและสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ มีการออกแบบให้มีการยืดหยุ่น เพื่อป้องกันการเสียหาย ต่อโครงสร้างจากการขยายตัวหรือหดตัว ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และการสั่นสะเทือนจากสภาวะแวดล้อมต่างๆ  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้พัฒนาแบริ่งยางแบบใหม่โดยใช้ผ้าคาร์บอนเสริมแรงแทนแผ่นเหล็ก ทำให้สามารถลดขั้นตอนและแรงงานที่ใช้ในกระบวนการเสริมแรงดัดแปลงพื้นผิวแผ่นเสริมแรงและกระบวนการขึ้นรูป รวมทั้งเสริมแรงโดยใช้ผ้าคาร์บอนที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าการใช้แผ่นเหล็กเสริมแรง

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป