Emergency toilet หรือส้วมเคลื่อนที่ในภาวะฉุกเฉิน ออกแบบขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย โดยมองตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต การขนส่ง การใช้งาน รวมถึงการกำจัดทิ้ง
นอกจากนี้ยังช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่ประสบปัญหาเรื่อง ส้วมสาธารณะไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ส้วมเคลือนที่นี้มีการผลิตรุ่นแรก จำนวน 5,000 ชุดให้กับกรมสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ประสบภัยจากน้ำในจังหวัดอื่นด้วยเมื่อ เดือน พฤศจิกายน 2553

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป