เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แต่การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จำเป็นต้องเพิ่มสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและการบริการทางเทคโนโลยีด้านต่างๆ ไปพร้อมกัน จึงจะสามารถนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการผลิต การบริการ และกิจกรรมต่อเนื่อง ทั้งทางอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รวมทั้งช่วยให้ภาคการผลิตสามารถรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การดำเนินการงานวิจัยนั้น จำเป็นต้องอาศัยองค์กรวิจัย ซึ่งอาจมีภารกิจหลักในการทำวิจัย หรือการเป็นแหล่งให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพียงอย่างเดียว หรือทำหน้าที่ทั้งสองประการ

บทความที่จะเผยแพร่ถัดต่อฉบับนี้เป็นต้นไป เป็นการแนะนำหน่วยงานวิจัยของสหรัฐอเมริกาและไทย ที่มีภารกิจหลักในการวิจัย การสนับสนุนทุนวิจัยให้กับหน่วยงาน นักวิจัย เช่น มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Science Foundation – NSF) ทำงานภายใต้คำขวัญที่ว่า “Where discoveries begin” หรือ กระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Energy – DOE) ที่มีพันธกิจในการทำให้ประเทศมีความปลอดภัยและมีความเจริญด้วยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และนิวเคลียร์ รวมทั้งองค์กรที่น่าสนใจอย่าง สถาบันสาธารณสุขแห่งสหรัฐอเมริกา (National Institute of Health – NIH) องค์กรวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับชาติของสหรัฐฯ  ซึ่งให้ทุนวิจัยด้านการแพทย์แหล่งใหญ่ที่สุดของโลก ผลการวิจัย พัฒนาก่อให้เกิดสุขภาพ คุณภาพชีวิตของ พลเมืองอเมริกันดียิ่งขึ้น มีช่วงชีวิตยาวนานขึ้น จาก 47 ปี ในช่วงทศวรรษ 1990 เป็น 77 ปี  และผู้พิการมีอายุขัยสูงขึ้นเป็น 65 ปี  ในปัจจุบัน องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (National Aeronautics and Space Administration – NASA) ที่ประกาศภารกิจหลัก คือ การบุกเบิกอนาคตในการสำรวจอวกาศ การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ และงานวิจัยทางการบินและอวกาศ เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติ และ สำนักงานบริหารภาคพื้นทะเลและบรรยากาศแห่งสหรัฐอเมริกา (National Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA) ซึ่งนับวันจะมีบทบาทอย่างมากจากภัยธรรมชาติที่โลกกำลังประสบอยู่ ด้วยความที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบและรายงานอากาศ ข้อมูลระดับน้ำและแจ้งเตือนภัยจากภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง จะส่งข้อมูลให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวของรัฐบาลสหรัฐฯ รวมทั้งภาคเอกชนและประชาชนที่สนใจทั่วโลก รวมทั้งหน่วยงานปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์แห่งแรกของสหรัฐฯ อย่าง สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Institute of Standards and Technology – NIST) และอีกหลายหน่วยงาน

สำหรับประเทศที่กำลังมุ่งไปสู่การพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังเช่นประเทศไทย การวิจัยและพัฒนาในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีทั้งการวิจัยที่มุ่งสร้างฐานความรู้เพียงอย่างเดียว และการวิจัยที่มุ่งเน้นการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ตามการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (National Science and Technology Development Agency -NSTDA) ร่วมกับ 4 ศูนย์แห่งชาติ และศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ตลอดจนองค์กรพันธมิตรภายนอก ในการดำเนินงานตามพันธกิจด้านวิจัยและพัฒนาของ สวทช. ซึ่งอ้างอิงตามคลัสเตอร์หลักของประเทศ 8 คลัสเตอร์ ที่มีเป้าหมายชัดเจนและส่งผลกระทบต่อการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศสูงสุด นอกจากนี้ สวทช. ยังมีกลุ่มงานพันธกิจอื่น ทั้งด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนผลงานวิจัยและพัฒนาให้สามารถส่งผลสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน โดยมีการทำงานร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (Office of National Research Council of Thailand - NRCT) ซึ่งเป็นองค์กรกลางในการกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยการวิจัย และร่วมกับองค์กรขนาดเล็กที่มีบทบาทในการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างเข้มแข็ง เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (The Thailand Research Fund – TRF) โดยเน้นการบริหารจัดการแบบครบวงจรผ่านเครือข่ายการทำงานที่มีอยู่ทั่วประเทศ รวมทั้ง องค์กรหลักของประเทศในการสร้างและจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพไทย ภายใต้การดำเนินงานของ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) (Health Systems Research Institute – HSRI) และหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นกลไกในการกำหนดนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย การจัดสรรและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมทั้งติดตามประเมินผลการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) (National Science Technology and Innovation Policy Office – STI)

คงจะได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นตัวตนขององค์กรวิจัยทั้งของสหรัฐอเมริกาและของไทย ผ่านบทความที่จะนำเสนอในรายละเอียดต่อไป
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป