เชื้อพันธุกรรมเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างพันธุ์ใหม่ โดยในการปรับปรุงพันธุ์ต้องมีเชื้อพันธุกรรมที่หลากหลาย เชื้อพันธุกรรมที่จะนำมาใช้ประโยชน์จำเป็นต้องมีการประเมินเพื่อให้ทราบลักษณะดีเด่นในแต่ละพันธุ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการจัดการและประเมินเชื้อพันธุกรรมพืชในกลุ่ม พริก มะเขือเทศ แตงกวา ฟักทอง และข้าวโพด โดยได้ดำเนินการรวบรวมเชื้อพันธุกรรมจากในประเทศและต่างประเทศ การปลูกประเมินลักษณะประจำพันธุ์ ลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น ความต้านทานโรค และให้บริการฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมผ่านเว็บไซต์ http://www.biotec.or.th/germplasm เพื่อถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่สนใจ นำไปใช้ประโยชน์

วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงพันธุ์นั้นมีหลากหลาย ทั้งในแง่การเพิ่มผลผลิต ปรับตัวได้ดีในสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้านทานโรคต่างๆ และการปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ ความก้าวหน้าและแนวคิดของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่อการปรับปรุงพันธุ์พืชในอนาคต ตัวอย่าง พันธุ์พืชใหม่ที่พร้อมจะใช้ประโยชน์ ได้แก่ พันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวฝักเล็กพันธุ์ใหม่ พันธุ์พริกต้านทานโรคต่างๆ ได้แก่ แอนแทรคโนส ไวรัส ไส้เดือนฝอย พันธุ์พริกที่มีความเผ็ดสูง พันธุ์พริกใหญ่เกสรตัวผู้เป็นหมัน พันธุ์มะเขือเทศที่มีเบต้าเคโรทีนสูง พันธุ์มะเขือเทศต้านทานโรคใบหงิกเหลือง พันธุ์แตงกวาต้านทานโรคราน้ำค้างและไวรัส และพันธุ์ฟักทองคุณภาพดี ที่นักปรับปรุงพันธุ์สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด หรือพันธุ์ที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้เพาะปลูกได้

ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2554 สวทช. (NSTDA Annual Conference 2011 : NAC 2011) ได้กำหนดให้มีหัวข้อของการสัมมนา เรื่อง จากเชื้อพันธุกรรมสู่ความมั่นคงด้านอาหารและสุขภาวะของคนไทยอย่างยั่งยืน ในวันที่ 25 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 – 15.40 น. ณ ห้องประชุม BT-122 อาคารไบโอเทค (BT) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยการสัมมนาประกอบด้วยหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่
  • อภิปรายเรื่อง “แลหน้าเรื่องพันธุ์ ผลิตภัณฑ์ และอาหารจากพืชสำหรับผู้บริโภค 3 เจเนอเรชั่น: โอ เอ็กซ์ และวาย” ร่วมอภิปราย โดย รศ.ดร. กมล  เลิศรัตน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณสุภัทร เมฆิยานนท์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เจียไต๋ จำกัด Dr. Simon Jan de Hoop Vice President R&D บริษัท อีสเวสซีดส์ จำกัด  และ ดร. พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจเครือเจริญโภคภัณฑ์
  • เชื้อพันธุกรรมพริกที่ต้านทานไวรัส แอนแทรคโนส และไส้เดือนฝอย โดย ดร. สิริกุล  วะสี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • พันธุ์พริกใหญ่เกสรตัวผู้เป็นหมัน โดย รศ.ดร. มณีฉัตร  นิกรพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • การพัฒนาพันธุ์พริกเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและยา โดย รศ.ดร. สุชีลา  เตชะวงค์เสถียร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • พันธุ์พริกลูกผสมต้านทานโรคแอนแทรคโนส โดย ผศ.ดร. เฉลิมศรี  นนทสวัสดิ์ศรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • การจัดการเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศ โดย รศ.ดร. สุชีลา  เตชะวงค์เสถียร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • พันธุ์มะเขือเทศอุตสาหกรรมต้านทานไวรัสใบหงิกเหลืองและโรคเหี่ยวเขียว โดย ผศ.ดร. บุญส่ง  เอกพงษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • พันธุ์แตงกวาต้านทานโรคราน้ำค้างและไวรัส และพันธุ์ฟักทองคุณภาพดี โดย ผศ.ดร. จานุลักษณ์  ขนบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • เรื่องเพศของแตงกวาการศึกษาที่ไม่ควรมองข้าม โดย ผศ. ฉันทนา  วิชรัตน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป