การก่อการร้ายทางชีวภาพ (Bioterrorism) เป็นการนำอาวุธชีวภาพหรือเชื้อโรคที่มีอัตราการระบาด และความรุนแรงในการเกิดความเจ็บป่วยถึงชีวิต มาทำให้เกิดการแพร่กระจายและก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง ซึ่งหากไม่สามารถควบคุมการกระจายให้อยู่ในวงจำกัด หรือขาดแคลนยาที่ใช้ในการรักษาอย่างเพียงพอ จะเกิดมหันตภัยกับมวลมนุษยชาติได้ ในระดับนานาชาติได้มีความพยายามที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการก่อการร้ายทางชีวภาพ โดยมีระเบียบระดับนานาชาติ เพื่อป้องกันการนำอาวุธชีวภาพมาใช้ ได้แก่ พิธีสารเจนีวา พ.ศ. 2478 ซึ่งมีสาระสำคัญในการห้ามใช้อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ หรืออนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพซึ่งห้ามการพัฒนา สะสม และผลิตอาวุธชีวภาพ การตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการก่อการร้ายทางชีวภาพในปัจจุบันไม่จำกัดเพียงในกลุ่มผู้กำหนดนโยบายเท่านั้น แต่ยังได้ขยายไปยังกลุ่มประชาคมวิจัยด้วยโดยมีความพยายามในการป้องกันมิให้ผู้ประสงค์ร้ายมีโอกาสเข้าถึงเชื้อโรคที่มีศักยภาพในการนำไปใช้เป็นอาวุธชีวภาพ ซึ่งปกติประชาคมวิจัยจะใช้ในการวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ผ่านการปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบ กฎเกณฑ์ ของระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และความมั่นคงทางชีวภาพ (Biosecurity) เป็นมาตรการหลักในการป้องกัน

อย่างไรก็ดี การป้องกันและรับมือต่อการก่อการร้ายทางชีวภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วน สำหรับประเทศไทยได้มีการเตรียมความพร้อมรับการก่อการร้ายทางชีวภาพในหลายระดับ ทั้งในระดับนโยบาย โดยสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานระดับนโยบายหลักทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ได้แก่ อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ และอาวุธเคมี หรือในระดับปฏิบัติการที่มีแนวทางการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจากโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อาวุธชีวภาพ และทำเนียบเครือข่ายซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงสาธารณสุข

ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2554 สวทช. (NSTDA Annual Conference 2011 : NAC 2011) ได้กำหนดให้มีหัวข้อของการสัมมนา เรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการรับมือการก่อการร้ายทางชีวภาพ (Bioterrorism) ในวันที่ 25 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม CO-113  อาคาร สำนักงานกลาง (CO) โดยมุ่งสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของภัยคุกคามของการก่อการร้ายทางชีวภาพ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการเสวนาได้รับทราบถึงแนวทางการป้องกันและรับมือ โดยมีวิทยากรผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธชีวภาพด้านกฎหมายระหว่างประเทศด้านการลดอาวุธ ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของระบบวิจัย และด้านสาธารณสุข

  • การก่อการร้ายทางชีวภาพ (Bioterrorism) โดย     พล.ท. ม.จ. เฉลิมศึก ยุคล กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก กองทัพบก
  • กฎระเบียบเพื่อใช้รองรับการก่อการร้ายทางชีวภาพ  โดย คุณฉัตรวดี จินดาวงษ์ กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
  • การป้องกันในระดับประชาคมวิจัย: Biosafety vs. Biosecuirty โดย พ.อ.หญิง ดร. ทิพย์วรรณ ชื่นจิตร สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กระทรวงกลาโหม
  • การเตรียมการรับมือของประเทศไทยต่อการก่อการร้ายทางชีวภาพ โดย ร.ต.อ. นพ. รุ่งเรือง กิจผาติ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  • ดำเนินการเสวนาโดย ภก. ดร. ชลภัทร สุขเกษม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป