นับตั้งแต่มีการรายงานเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1N1 2009 ครั้งแรกในเดือนเมษายน 2552 ในทวีปอเมริกาเหนือแถบประเทศสหรัฐอเมริกาและแม็กซิโก หลังจากนั้นไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ได้แพร่กระจายไปยังภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าไข้หวัด 2009 นี้จะไม่ร้ายแรงเท่า Spanish flu แต่ยังถือว่าโรคอุบัติใหม่นี้เป็นภัยร้ายแรงต่อมนุษยชาติในปัจจุบัน ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการเข้าใจถึงความเป็นไปของการระบาด การวางแนวทางเพื่อสู้ต่อการระบาดนี้ในระดับนโยบาย การเติมเต็มในส่วนของการเก็บข้อมูลและการเฝ้าระวังโรคซึ่งได้ทำมาอยู่แล้ว และเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือประกอบการตัดสินใจระดับนโยบายของการควบคุมป้องกันโรค ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับโรคติดเชื้ออื่นๆ หากมีการระบาด หรือใช้ในการทำนายแนวโน้มของการระบาดได้ในอนาคต อีกทั้ง ยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้นักวิจัยไทยมีศักยภาพทางด้านนี้ และเมื่อเกิดเหตุการณ์ระบาดใดๆ จะสามารถรวมตัวกันเพื่อพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ในการหาคำตอบให้ผู้บริหารซึ่งดูแลทางด้านนโยบายได้อย่างเหมาะสมและแม่นยำ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้ร่วมกับสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มนักวิจัยที่ทำงานอย่างจริงจังในการพัฒนาแบบจำลองฯ ซึ่งนับว่าเป็นมิติใหม่ของวงการวิจัยไทย โดย สวทช. ได้สนับสนุนทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล ในการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และการจำลองสถานการณ์ (simulation) เพื่อที่จะตอบคำถามสำคัญๆ ให้ได้ทันต่อสถานการณ์ เช่น การวางมาตรการการเปิดโรงเรียน การทำนายการเกิดคลื่นการระบาดรอบที่สองและสามในระดับโรงเรียน จังหวัดและประเทศ การพัฒนาแบบจำลองฯ เพื่อการวางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน การพัฒนาแบบจำลองฯ เพื่อศึกษาการระบาดของไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นไปในการสร้าง ทีมวิจัยที่เน้นการสร้างแบบจำลองที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ และมุ่งตอบคำถามที่สำคัญเกี่ยวกับการระบาดที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทย โดยมีการทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกันทั้งด้านผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ด้านระบาดวิทยาและการแพทยื และจากการระดมความคิดเห็นและประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ และทีมที่ปรึกษาจากต่างประเทศ ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยนี้จะสามารถนำไปสู่การคาดการณ์ที่มีความถูกต้องแม่นยำ และสามารถนำไปสู่มาตรการหรือนโยบาย การป้องกันควบคุมโรคที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อบรรเทาปัญหาการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2554 สวทช. (NSTDA Annual Conference 2011 : NAC 2011) ได้กำหนดให้มีหัวข้อของการสัมมนา เรื่อง แบบจำลองคาดการณ์การระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 ในวันที่ 24 มีนาคม 2554 โดยการสัมมนาครั้งนี้มุ่งสร้างความเข้าใจและความตระหนักในประโยชน์ของการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อทำนายการระบาดของโรค และประเมินมาตรการต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการควบคุมโรคระบาด และลดอัตราการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุด ผู้เข้ารับฟังจะสามารถเข้าใจวิธีการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถสอบถามถึงสถานการณ์การระบาด นโยบายและความคิดเห็นของกรมควบคุมโรคต่อการใช้แบบจำลองฯ เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยในการควบคุมการระบาด และสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นได้

  • การพยากรณ์โลกกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพทีมสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในประเทศไทย โดย นพ. ภาสกร อัครเสวี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  • สรุปการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในประเทศไทย โดย นพ. โสภณ เอี่ยมศิริถาวร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  • การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อวางมาตรการการปิดโรงเรียนเพื่อลดการระบาด และการทำนายการระบาดรอบที่ 2 และ 3 ในระดับโรงเรียน จังหวัด และประเทศ โดย รศ.ดร. วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการวัคซีน โดย ดร. อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร. วิริชดา ปานงาม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป