การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม ผลจากการทำลองสถานภาพภูมิอากาศในอนาคตบ่งชี้ว่ามีโอกาสที่การกระจายตัวหรือระยะเวลาที่ฝนตก อุณหภูมิ ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และปริมาณแสงเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อการทำการเกษตรในประเทศไทย เช่น ปริมาณผลผลิตการเกษตรลดลง พันธุ์พืชที่มีอยู่ไม่อาจทนต่อสภาวะอากาศที่เปลี่ยนไป และการระบาดของโรคพืชและแมลงที่มีความรุนแรงและความถี่มากขึ้น นอกจากนี้ ประเด็นโลกร้อนยังถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้าทั้งการใช้น้ำและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนั้น ประเทศไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงจากสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่ตามมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาพันธุ์พืชในการปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2554 สวทช. (NSTDA Annual Conference 2011 : NAC 2011) ได้กำหนดให้มีหัวข้อของการสัมมนา เรื่อง ปรับปรุงพันธุ์พืช เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ  ในวันที่ 24 มีนาคม 2554 โดยการสัมมนาครั้งนี้จึงนำเสนอความก้าวหน้าในการศึกษาและพัฒนาพันธุ์พืชให้ทนต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เพื่อเตรียมรับมือกับภัยพิบัติอันเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น

  • The Climate Change and Its Impact on Agricultural Productivity โดย ศ.ดร. พีะศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • Physiological Responses of Tree Crops to Climate Change รศ.ดร. พูนพิภพ เกษมทรัพย์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • Rainfed Lowland Agriculture in the Next Century: Rice Model โดย ดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
  • How Plants Cope with Flooding Saline Water โดย ผศ.ดร. ศุภจิตรา ชัชวาลย์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Rainfed Lowland Agriculture in the Next Century: Maize Model โดย คุณพิเชษฐ์ กรุดลอยมา ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ กรมวิชาการเกษตร
  • Reengineering Crops to Cope with Extreme Climate Change โดย รศ.ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป