ในการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. 2554 ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ ได้จัดให้มีการเสวนาที่น่าสนใจหลากหลายหัวข้อ หนึ่งในนั้นคือ "เทคโนโลยีในการจัดการปัญหาหมอกควัน ภัยใกล้ตัวชุมชนเมือง" โดยมีการแบ่งหัวข้อของการนำเสนอของเป็น 2 หัวข้อย่อย คือ
 1. หยุดเผา! ด้วยการนำเศษชีวมวลเหลือทิ้งมาทำเป็นปุ๋ย วิทยากร คือ
  1. พระปลัดสุชาติ สุวฑฺฒโก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
  2. ผศ.ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 2. มลพิษทางอากาศและแนวทางการจัดการด้วยเทคนิคทางไฟฟ้าสถิต วิทยากร คือ
  1. ดร.พานิช อินต๊ะ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  2. ศ.ดร.อุษณีย์ วินิจเขตคำนวณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. คุณธีรวัฒน์ พนานุเวชวัฒน์ บริษัท ธรรมสรณ์ นาโนโซลูชั่นส์ จำกัด

เนื่องจากปัญหามลพิษทางอาการที่เกิดจากหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก เป็นหนึ่งในปัญหาหลักที่พบในเมืองใหญ่ทั่วไป เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ นครราชสีมา เป็นต้น และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ตามการเจริญเติบโตของเมือง ปัญหาหมอกควันส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ โดยแหล่งที่มาของหมอกควันและฝุ่นละอองต่างๆ มีสาเหตุหลักจากการเผาไหม้สิ่งของ เช่น การเผาซากชีวมวล การเผาขยะในที่โล่ง ควันไอเสียของเครื่องยนต์ เป็นต้น และจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมโรงโม่หิน การทำปูนซีเมนต์ โรงงานไฟฟ้า เป็นต้น เราจึงจำเป็นต้องช่วยกันหาแนวทางในด้านการป้องกัน แก้ไข บรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศ และการตรวจ วิเคราะห์ ประเมินคุณภาพอากาศ เพื่อพยายามให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

การเสวนานี้แบ่งเป็น 2 ช่วง
 • ช่วงที่ 1 เป็นการนำเสนอทางออกในการลดการเผาพื้นที่การเกษตรเพื่อเตรียมดินของเกษตรกร โดยนำเอาซากพืชที่จะเผาทำลายมาทำเป็นปุ๋ย ด้วยกระบวนการที่พัฒนาขึ้นมาให้สามารถทำได้ในปริมาณมากและลดระยะเวลาในการผลิตให้สั้นลง ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้ดำเนินการสาธิต นำร่องปฏิบัติกับหลายๆ ชุมชนอย่างได้ผลมาแล้ว
 • ช่วงที่ 2 เป็นการเสวนาถึงตัวอย่างปัญหาฝุ่นควันในในจังหวัดเชียงใหม่ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสุขอนามัยของประชาชนในจังหวัด ความสัมพันธ์ของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีผลกระทบต่อมนุษย์ในด้านต่างๆ รวมไปถึงวิธีการในการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการแจ้งเตือนเมื่อมีค่ามลพิษเกินกว่ามาตรฐาน ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่การนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยที่ได้ทุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการพัฒนาเครื่องวิเคราะห์ขนาดฝุ่นละอองขึ้น เพื่อทดแทนการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ โดยเครื่องที่พัฒนาขึ้นสามารถคว้ารางวัลระดับชาติในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2554 รางวัล " ผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์" และรางวัล "ประกาศเกียรติคุณสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย"

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป