การปลูกสละ "พันธุ์เนินวง" ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานี มีศักยภาพทั้งด้านการผลิต คุณภาพ และเศรษฐกิจ โดยสละอินทรีย์ จะเริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 3 และจะให้ผลผลิตมากขึ้นในปีที่ 4 และ ปีที่ 5 โดยมีต้นทุนการผลิตสละอินทรีย์ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 คิดเป็น 114,400 บาทต่อไร่ ราคาขายอยู่ที่ 45-50 บาทต่อกิโลกรัม โดยสละจะมีราคาขายในตลาดที่ไม่ผันผวนมากนัก เกษตรกรจึงหันมาปลูกสละทดแทนไม้ผลอื่นๆ การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อบริโภคภายในและส่งออกไปยังตลาดโลกของประเทศไทยยังมีศักยภาพและโอกาสอีกมาก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นพมาศ นามแดง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 31490

แหล่งที่มา
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "ศักยภาพการปลูกสละ "พันธุ์เนินวง" ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานี". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป