สไลด์บรรยายเรื่อง "จากแนวโน้มของเทคโนโลยีสู่โอกาสทางธุรกิจ" โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. ในงานสัมมนา “รู้ทันแหล่งเงิน … ก้าวทันโอกาสทางธุรกิจ ในยุคนวัตกรรมล้ำสมัย ไร้พรมแดน” อันเป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนและการระดมทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็นแนวทางการสร้างธุรกิจให้เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร PDF : 1.44MB

{pdf=http://www.nstda.or.th/pub/2012/20120820-thaweesak-tech-trends-business-opportunity.pdf|100%|500px}

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป