รายงานผลการสำรวจและประเมินนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลังและธนาคารโลก (World Bank) เมือเดือนตุลาคมปี พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจากอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ผ่านมาในระยะเวลาอันสั้น (4-25 พฤศจิกายน) เพื่อวางแผนฟื้นฟูและบูรณะประเทศไทยให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว

26 จาก 66 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบถูกนำมาประมวลและประเมินโดยใช้ Damage and Loss Assessment (DaLA) Methodology ที่พัฒนาโดย UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean (UN-ECLAC) โดยประเมินใน 18 มิติ ได้แก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การเงินและการประกัน การควบคุมน้ำท่วม การะบายน้ำและชลประทาน น้ำและสุขอนามัย การขนส่งระบบไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคม สุขภาพ ที่อยู่อาศัย การศึกษา มรดกทางวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาค การครองชีพและจ้างงาน ทั้งเพื่อให้วางแผนการบูรณะซ่อมแซมระยะสั้น กลางและยาวที่เหมาะสม พร้อมคำแนะนำเพื่อให้โครงสร้างพื้นฐาน ชุมชนต่างๆ ของประเทศกลับคืนสู่ปกติโดยเร็ว

รายงานฉบับเต็มสามารถเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ของ Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) : http://www.gfdrr.org/gfdrr/node/1187

The World Bank. (2012). Thai flood 2011: rapid assessment for resilient recovery and reconstruction planning. Retrieved from http://www.gfdrr.org/gfdrr/node/1187 on April 27, 2012.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป