แนวคิดการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2547 - 2556) คือ การมุ่งนำพาประเทศไทยไปสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based Society) ซึ่งการที่ประเทศไทยจะก้าวไปสู่ "เศรษฐกิจฐานความรู้" หมายความว่า ประเทศไทยต้องไม่เพียงรับงานประกอบชิ้นส่วน หรือไม่เพียงแต่ผลิตสินค้าตามแบบที่คนอื่นคิดไว้ หากแต่ต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการสร้างสรรค์ และวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีของเราเอง รวมทั้งหาวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว ซึ่งหากประเทศไทยพัฒนาความสามารถเหล่านี้ขึ้นมาได้เอง คนไทยแต่ละคนก็จะได้รับผลตอบแทนเิพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ามากขึ้น โดยนวัตกรรมจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจและประเทศเจริญเติบโตไปได้นั่นเอง และส่งผลให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคได้

การที่ประเทศไทยจะเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการผลิตงานให้ได้ดีเทียบเท่าประเทศอื่นๆ ซึ่งบทบาทของ สวทช. คือ การช่วยให้ประเทศของเรามีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการนำประโยชน์จากความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ โดยสนับสนุนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงบุคลากรผ่านการดำเนินงานของศูนย์ทั้ง 5 แห่ง ซึ่งจะืทำให้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ และการเกษตรสามารถผลิตงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ โดยการทำงานของ สวทช. สอดคล้องกับแผนงาน Fast Forward ในการเร่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในประเทศทั้งจากที่สร้างสรรค์โดย สวทช. เอง และจากการร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการจดสิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ตัวชี้วัดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญที่ สวทช. ต้องเร่งผลักดันประเทศไปสู่การเป็นประเทศ "เศรษฐกิจฐานความรู้" คือ การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาบุคลากร และจำนวนการยืิ่นขอจดสิทธิบัตร ซึ่ง สวทช. ถือเป็นภารกิจสำคัญที่จะมุ่งมั่นดำเนินงานสนับสนุน และสร้างความร่วมมือ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการผลักดันประเทศสู่การเป็นประเทศ "เศรษฐกิจฐานความรู้"

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป