การปลดปล่อย CO2 กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

  •     การเดินทางโดยรถไฟสามารถลดการปลดปล่อย CO2 ได้ 3 – 10 เท่าของการเดินทางทางถนนและทางอากาศ
  •     ข้อเท็จจริงใน EU ระบบขนส่งทางรางมีส่วนแบ่งการตลาด 7 - 10% และปลดปล่อย CO2 น้อยกว่า 2% โดยภาพรวม
  •     ระบบขนส่งทางรางมีเป้าหมายจะลดการปลดปล่อย CO2 ลงอีก 30% ในปี 2020

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป