ระบบลงนามถวายพระพรด้วยเสียงพูดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ToKing: A Telephone King Blessing System) นำเทคโนโลยีการรู้จำเสียงพูด (Automatic speech recognition, ASR) มาประยุกต์ใช้กับเสียงพูดภาษาไทย ในเนื้อหาข้อความถวายพระพร และประกอบเทคโนโลยีในระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ ช่วยให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา 84 พรรษา ผ่านโทรศัพท์ทางหมายเลข 02-524-9299 หรือผ่านโปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนตรอยด์ (Android app) ผลการแปลงเสียงพูดถวายพระพรเป็นข้อความ เมื่อผ่านการยืนยันโดยผู้โทรแล้วจะถูกนำไปแสดงไว้ในเว็บไซต์ถวายพระพรที่สร้างขึ้น

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป