งานวิจัยด้านเซรามิกส์ของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) มีการพัฒนาวัสดุต่างๆ ที่จัดอยู่ในกลุาของเทคโนโลยีเซรามิกส์ให้มีคุณสมบัติประโยชน์ที่หลากหลาย เช่น มัลไลต์เป็นเซรามิกที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลันได้ดี และมีการขยายตัวเชิงความร้อนต่ำ จึงนิยมนำมาผลิตเป็นวัสดุสำหรับงานอุณหภูมิสูงหรือวัตถุดิบสำหรับการผลิต วัสดุทนไฟ และนวัตกรรมแผ่นดินกระดาษเซรามิกส์ที่ช่วยสร้างสรรค์รูปแบบในการประดิษฐ์ ชิ้นงานที่ทำจากเซรามิกส์ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เป็นต้น สามารถปรึกษาข้อมูลด้านเซรามิกส์ได้ที่ ดร.ภาวดี หมายเลขโทรศัพท์ 0 2564 6500 http://www.mtec.or.th

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป