ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีจีโนม เพื่อวิจัยความรู้พื้นฐานในด้านชีววิทยาของกุ้ง ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจในเรื่องระบบภูมิคุ้มกันและระบบสืบพันธุ์ของกุ้ง นำไปสู่การพัฒนาการเลี้ยงกุ้งในลักษณะสัตว์เลี้ยง เพื่อให้การเลี้ยงกุ้งเป็นไปอย่างยั่งยืน และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ปัจจุบันได้การผลิตพ่อแม่พันธุ์จากกุ้งในบ่อเลี้ยงและทำการคัดเลือกกุ้ง เพื่อผลิตกุ้งกุลาดำที่ต้านทานต่อโรคและมีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว ซึ่งต้องอาศัยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับยีนและโปรตีน ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเจริญเติบโต ระบบสืบพันธุ์และระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งกุลาดำ โดยทางศูนย์จะทำการให้พันธุ์กุ้งแก่เกษตรกรทางภาคตตะวันออกทดลองเลี้ยง และทำการเก็บข้อมูลสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ได้ที่คุณรุ่งทิพย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2564 6700

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป