การพัฒนาเว็บไซต์ให้บริการความรู้แบบเฉพาะบุคคลเรื่องการฟื้นฟูบ้านหลังน้ำท่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของบ้านในการเข้าถึง และสืบค้นข้อมูลที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูบ้านหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วม โดยรวบรวมข้อมูลเนื้อหาจากแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้ (reliable) ที่คัดเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้แต่ละบุคคลอย่างอัตโนมัติ (personalized) เพื่อช่วยลดปัญหาการล้นของสารสนเทศ (information overload) ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่ตรงกับความต้องการเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหา (problem solving) ของตนเองได้อย่างดียิ่งขึ้น

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป