งานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีในประเทศไทยขณะนี้อยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีหลายโครงการ เช่น การผลิต NANO-Clay Membrane สำหรับกระบวนการบำบัดน้ำ , การประดิษฐ์ต้นแบบเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดที่ใช้อนุภาคนาโนเป็นตัวรับอิเล็กตรอน  การควบคุมการปลดปล่อยโปรตีนจากอนุภาคนาโนไคโตซาน เป็นต้น และในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีนาโนว่างจำหน่ายมีหลากหลาย เช่น ครีมบำรุงผิว ของบริษัทลอรีอัล ปารีส ประเทศฝรั่งเศส แร็กเก็ตเทนนิส ของบริษัท Babolat ประเทศฝรั่งเศสที่ผลิตจากกราไฟต์ ผสมกับท่อนาโนของคาร์บอน  ลูกเทนนิส ของบริษัท Inmat ในนิวเจอร์ซี สหรัฐฯ ที่มีการเคลือบแกนในของลูกเทนนิสด้วยพอลิเมอร์นาโนคอมพอสิทที่ เป็นต้น สำหรับในประเทศไทย ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยีฝีมือคนไทยยังไม่มีวางจำหน่ายก็ตาม แต่มีการคาดการณ์กันว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้จะมีสินค้านาโนเทคของคน ไทยออกวางตลาด ซึ่งขณะนี้งานวิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีหลายสาขากำลังอยู่ในช่วงของการทดลอง ในห้องปฏิบัติการณ์ตามมหาวิทยาลัยชั้นนำและ สวทช. โดยงานวิจัยเหล่านี้ครอบคลุมทั้งทางด้าน นาโนอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุนาโน และนาโนเทคโนโลยีทางชีวภาพ สามารถหาข้อมูลได้ที่ Website : http://www.nanotec.or.th/

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป