สภาพความเสียหายได้ถูกนำมาศึกษา สาเหตุของการตกราง ลักษณะอาการของตู้โดยสารหลังจากตกราง จนกระทั่งหยุดวิ่งได้ถูกคาดคะเน ความถูกต้องของการคาดคะเนได้รับการยืนยันจากการจำลองสถานการณ์ (Simulation) ผลของการศึกษาการตกรางของรถไฟความเร็วสูงโจเอซึชินกังเซน โตคิขบวน ที่ 325 พบว่าความเสียหายและการทรุดตัวของโครงสร้างที่เกิดจากแผ่นดินไหวมีเพียงเล็กน้อย และไม่เป็นสาเหตุที่จะทำให้เกิดการตกราง ดังนั้นจึงได้มีการคาดคะเนว่าการตกรางมาจากสาเหตุของแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบกับตัวรถโดยตรง ผลจากการจำลองสถานการณ์ (Simulation) พบว่าการรถสั่นสะเทือนของตัวรถอยู่ต่ำกว่าจุดศูนย์ถ่วงของตัวรถหลังเกิดแผ่นดินไหว จึงทำให้ขบวนรถตกราง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป