การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานภาคเกษตรอุตสาหกรรมที่มีปริมาณและความเข้มข้นของสารอินทรีย์สูง นิยมใช้ระบบบำบัดทางชีวภาพแบบไร้อากาศ (Anaerobic Wastewater Treatment) เนื่องจากระบบนี้มีความสามารถในการบำบัดสารอินทรีย์สูง (ร้อยละ 80–90) และมีผลพลอยได้เป็นก๊าซชีวภาพ  ที่ประกอบด้วยก๊าซมีเทน (CH4) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์เป็นแหล่งพลังงานในกระบวนการผลิต ส่งผลให้ลดต้นทุนในการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและลดการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลจากต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป