โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ริเริ่มจัดทำค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  การถ่ายทอดเนื้อหา เทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมให้กับคณะครูและนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินของโรงเรียนโสตศึกษาที่โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯให้การสนับสนุน จำนวน ๘ โรงเรียน  และมีโรงเรียนโสตศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเข้าร่วมค่ายฯ อีกจำนวน ๑๑ โรงเรียน  ปัจจุบัน โครงการฯ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ฯ ไปแล้ว ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อปี ๒๕๕๓  และครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๔

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป