ข้าวโพดเป็นธัญพืชที่มีการปลูกกันอย่างกว้างขวางทั่วโลก  ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์ก็คือ  เมล็ดที่ติดอยู่กับฝักของมันที่นำไปบริโภคเป็นอาหาร หรือไม่ก็นำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบอื่นๆ ส่วนที่เหลือตกค้างอยู่ในไร่หลังเก็บเกี่ยว ได้แก่ ส่วนของเปลือก ซังข้าวโพด และลำต้น จำนวนมหาศาลที่ต้องกำจัดทำลายทิ้งไปโดยการขนไปทิ้ง  หรือฝังกลบ  หรือไม่ก็ทำการเผาทำลาย  อันเป็นการก่อมลภาวะให้แก่สภาพแวดล้อม นับเป็นการสูญเปล่าที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป