จากสถานการณ์ในปัจจุบันประเทศไทยและหลายประเทศในโลกกำลังเผชิญหน้าจากการคุกคามของภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ ด้วยความถี่และความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยพิบัติที่มีสาเหตุอันเนื่องมาจากธรรมชาติ อันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย และแผ่นดินไหวเป็นต้น


โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช 2554 ได้สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนและสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลต่อทรัพย์สินในประเทศไทย

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป