มันสำปะหลังเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐ์กิจที่สำคัญของประเทศไทย เป็นพืชที่มีศักยภาพด้านการตลาดมาก  ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นานาประการ ทั้งในรูปอาหารและมิใช่อาหาร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถนำไปผลิตเอทานอลได้ ซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งส่งเสริมการผลิตอยู่ในขณะนี้ ดังนั้นการพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังจะเป็นโครงการที่ช่วยสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในอีกทางหนึ่งด้วย  การมีเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังจะทำให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวได้ทันเวลา  ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ทำให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นและช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของเกษตรกร  เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นไม่ต่ำกว่า 30 % เพราะเหตุผลที่ ไม่มีการสูญเสียหัวมันสำปะหลังในดินเพราะขุดได้ไม่หมดหรือหัวมันขาดในดิน เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังนี้ใช้ชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ที่สามารถผลิตขึ้นได้เองภายในประเทศทั้งหมด การใช้งานง่ายและบำรุงรักษาง่ายเหมาะกับพื้นที่ปลูกสำปะหลังในประเทศไทย และเหมาะกับโรงงานผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรต่างๆ ทั่วประเทศที่จะนำไปผลิต

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป