สรุปเป้าหมายขอโครงการวิจัย

  • วินิจฉัย ตรวจการหาปนเปื้อนของสารเหนือพันธุกรรมของเซลล์มะเร็ง เพื่อพัฒนาการตรวจวินิจฉัยและตรวจแรองมะเร็ง
  •  การค้นพบใหม่ การค้นพบ สารเหนือพันธุกรรมตัวใหม่ เพื่อ องค์ความรู้และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
  • การรักษา
  • ค้นหายีนเป้าหมายด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การตกแต่ง DNA methylation เพื่อควบคุมยีน เพื่อ พัฒนาแนวทางใหม่ในการักษาโรค

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป