professor-yongyuth-yuthavong-distinguished-scientist-and-former-science-and-technology-minister-thailand

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ได้มีการเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของอาจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ในฐานะหัวหน้าคณะในการพัฒนายาต้านมาลาเรียตัวแรกของไทย ในเว็บไซต์ของนิตยสาร BioSpectrum โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อคือ การผลักดันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย การต่อสู้กับโรคมาลาเรีย และการอุทิศเพื่องานวิจัย ก่อนเข้าสู่หัวข้อทั้งสาม อาจารย์ได้พูดถึงว่าการเปลี่ยนแปลงจากการเป็นนักวิจัยสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญแต่ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากสำหรับอาจารย์ เพราะอาจารย์มีความสนใจทั้งสองด้าน (งานวิจัยและการกำหนดนโยบาย) ในเวลาเดียวกันเสมอ โดยอาจารย์เป็นรัฐมนตรีของไทยคนเดียวที่ให้มีการประชุมเกี่ยวกับงานวิจัยในห้องทำงานที่กระทรวง เมื่อเข้าสู่หัวข้อแรก อาจารย์พูดถึงสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และความเป็นมา ซึ่งอาจารย์มีส่วนในการก่อตั้งและเคยเป็นผู้อำนวยการคนแรก ต่อมาได้เล่าถึงความเป็นมาของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ซึ่งเป็นศูนย์หนึ่งภายใต้ สวทช. ซึ่งอาจารย์เคยเป็นผู้อำนวยการ สุดท้ายของหัวข้อนี้อาจารย์ได้พูดว่า จากการเคยมีส่วนในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีส่วนในการผลักดันการก่อตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในปี พ.ศ. 2522 การก่อตั้งไบโอเทคและสวทช. มีส่วนทำให้อาจารย์ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และยังพูดว่าในขณะเป็นรัฐมนตรีอาจารย์ได้สร้างความร่วมมือกับกระทรวงอื่นๆ เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้หัวข้อที่สองอาจารย์พูดถึงแรงบันดาลใจในการพัฒนายาต้านมาลาเรียตัวแรกของไทยว่าต้องการแก้ปัญหาที่สำคัญของประเทศและของโลก และแสดงให้สังคมรู้ว่าวิทยาศาสตร์พื้นฐานสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ได้จริง นอกจากนี้ยังพูดถึง P218 ซึ่งเป็นสารที่น่าจะเป็นยาต้านมาลาเรียตัวแรกของไทยว่า ได้รับทุนสนับสนุนจาก Medicines for Malaria Venture (MMV) ในการพัฒนา และขณะนี้ P218 กำลังเข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบก่อนคลินิก ในหัวข้อที่สาม อาจารย์ได้พูดถึงบุคคล 3 ท่านได้แก่ ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ ศาสตราจารย์สตางค์ มงคลสุข และศาสตราจารย์ Paul Boyer ว่ามีส่วนให้อาจารย์มาทำงานวิจัย หลังจากหัวข้อสุดท้ายอาจารย์พูดว่า ต้องการให้พวกเรารู้ถึงคุณค่าของวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ยังสนใจเรื่องการกำหนดนโยบาย เนื่องจากพวกเรายังให้ความสนใจงานวิจัยและการพัฒนาซึ่งมีประโยชน์ในระยะยาวน้อยเกินไป สุดท้ายอาจารย์หวังที่จะทำให้คนอื่นๆ และรัฐบาลเห็นคุณค่าในระยะยาวเหล่านี้

ที่มา : Vipul Murarka. Yongyuth - The man behind the first Thai drug. Retrieved Febuary 5, 2013. from http://www.biospectrumasia.com/biospectrum/influencers/174016/yongyuth-the-thai-drug#.URM9r2dRMal
Items details
 
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป