อะไรจะเกิดขึ้นในปี 2013 ในอีก 10 ปี หรือ 50 ปี หรือ 100 ปี เราจะได้เห็นการคาดการณ์ในอนาคตข้างหน้าจากนักคิด นักวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญ ว่าในอนาคตข้างหน้าสังคมของเราอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง ในด้านต่างๆ เช่น Computing and robotics, Politics and business, Science and nature ฯลฯ โดยใช้อินโฟกราฟฟิกอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างน่าสนใจ ดังนี้

Tomorrow’s world: A guide to the next 150 years

การอธิบายลำดับเหตุการณ์ที่คาดหวังว่าอาจจะเกิดในอนาคตนั้น ได้อธิบายผ่านอินโฟกราฟิก (Infographic) ซึ่งมีการแบ่ง Keyword ได้แก่ Computing and robotics, Politics and business, Science and nature, Society, Technology เป็นต้น โดยแบ่งเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอ้างอิงกับสภาพสังคม 2 ลักษณะ ได้แก่ แบบ Dystopia (สังคมที่อาจเกิดขึ้น แต่ตรงข้ามกับอุดมคติ) และแบบ Utopia (สังคมในอุดมคติ)

โดยรายงานการคาดการณ์ดังกล่าวนี้ได้รวบรวมการคาดการณ์ 40 อย่างที่น่าสนใจ โดยนักวิทยาศาสตร์ นักการเมือง นักข่าว นักเขียน และผู้เชี่ยญชาญแขนงต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับสภาพสังคมของโลกในปี 2013 - 2150

ทั้งนี้ การจัดทำอินโฟกราฟิกเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตดังกล่าวนี้ ยังสามารถร่วมเสนอและแบ่งปันความคิดเห็นต่างๆ บน Facebook หรือ Twitter ของ BBC ได้ทั้งสองช่องทางตามอัธยาศัย

 

รายการอ้างอิง :

BCC News.  (2013).  .  Available: http://www.bbc.com/future/story/20130102-tomorrows-world.  (Access data: January 8, 2013).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป