คงอยู่ในความสนใจของใครหลายคนว่าอนาคตข้างหน้าโลกใบนี้จะเป็นอย่างไร คนส่วนใหญ่ชอบบอกว่าแน่นอนประชากรโลกเพิ่มขึ้น อุณหภูมิโลกร้อนมากขึ้น ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันมีแหล่งน้ำ น้ำมัน แร่ธาตุ พื้นที่เพาะปลูก ไม่เพียงพอต่อความต้องการ

แต่มีบทความหนึ่งเขียนโดย Michael Marien เผยแพร่ในวารสาร The Futurist ฉบับเดือนกันยายน/ตุลาคม 2012 บอกให้พวกเรารู้ว่าในอนาคตข้างหน้าปี ค.ศ. 2100 จะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับโลกใบนี้ ซึ่งส่วนใหญ่ตรงกับคนส่วนมากว่าในปี ค.ศ. 2100 โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ระดับน้ำทะเลและประชากรสูงขึ้นด้วย ในขณะที่แหล่งน้ำ น้ำมัน แร่ธาตุ พื้นที่เพาะปลูก มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่วนชีวิตความเป็นอยู่จะดีขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพสิ่งแวดล้อม (สารพิษที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม) การใช้ยาที่เหมาะสมหรือไม่ การกินที่มากเกินความจำเป็นซึ่งสามารถนำไปสู่โรคเบาหวาน แต่ที่เป็นเรื่องดีสำหรับพวกเราคือ รัฐบาลจัดหาอาหาร ที่พักอาศัย การศึกษา การรักษาพยาบาล ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และมีการพัฒนาทางด้านนาโนเทคโนโลยีอย่างมาก ส่วนความไม่เท่าเทียมกันยังคงมีอยู่ และความนิยมในการใช้อาวุธนิวเคลียร์หรืออาวุธชีวภาพหรือเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่อื่นๆ ยังไม่แน่นอน  

เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างที่น่าสนใจที่น่าจะเกิดขึ้นข้างหน้าในปี ค.ศ. 2100 ที่รวบรวมมาได้ แต่สามารถติดตามอ่านเรื่องทั้งหมดว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างในปี ค.ศ. 2100 ได้จากบทความที่กล่าวไว้ข้างต้น

ที่มา : Michael Marien. "Ten Big Questions for 2100" The Futurist. September-October 2012.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป