เทคโนโลยีที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่มีจำนวนมาก เพื่อที่จะรักษาผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น ให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ประเภทเทคโนโลยีที่นำมาใช้มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน จากการสุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทั้งประทศสามารถจำแนกเทคโนโลยีได้ดังนี้

 กระบวนการผลิต เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต
 1. การแปรรูปด้วยความร้อนสูง
 UHT
 Canning
 Cooking
 Roasting
 Baking
 Frying
 Drying
 Pasteurization
 2. Evaporation
 Evaporation
 3. Low Temperature
 Chilling
 Freezing
 4. Gelation
 Gelation
 5. Emulsion
 Emulsion
 6. Dough formation
 Dough formation
 7. Chemical modification
 Hydrolysis
 Hydrogenation
 Carbonation
 8. Fermentation
 Fermentation
 9. Picking
 Curing
 10. Size reduction
 Size reduction
 11. Mixing
 Mixing
 12. Separation
 Separation
 13. อื่นๆ Coating
 Tableting
 Preparation
 Extrusion
 Purification
 Confectionary
 Granulation
 Extraction
 Crystallization
 Coaggulation
 Syruping
 Pressing
 Germination
 Grinding
 Deshelling

 ในรายงานฉบับนี้ จะนำข้อมูลเฉพาะเทคโนโลยีที่มีจำนวนโรงงานมากกว่า 10 โรงงานขึ้นไป เท่านั้น

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป