ฮอร์โมนเป็นที่รู้จักว่าหลั่งโดยเซลล์ของต่อมไร้ท่อแล้วเข้าสู่กระแสโลหิตเพื่อเคลื่อนย้ายไปยังเซลล์เป้าหมายเพื่อควบคุมการทำงานของเซลล์ แต่หลายคนอาจสงสัยว่ามีการค้นพบที่สำคัญอะไรบ้างเกี่ยวกับฮอร์โมนในช่วงตั้งแต่อดีตจนถึง ค.ศ. 2003

การค้นพบเริ่มต้นเมื่อ ค.ศ. 1902 โดย William Maddock Bayliss และ Ernest Henry Starling ค้นพบฮอร์โมน secretin ซึ่งหลั่งโดยผนังของลำไส้เล็กเพื่อควบคุมตับอ่อน (pancreas) หลังจากนั้นอีก 12 ปี Edward Kendall ค้นพบฮอร์โมน thyroxin ซึ่งหลั่งโดยต่อมไทรอยด์ (thyroid gland) ต่อมามีการค้นพบฮอร์โมนอีกหลายชนิด เช่น ฮอร์โมน parathormone (ค.ศ. 1926) ในที่นี้ได้รวบรวมการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับฮอร์โมนในช่วงตั้งแต่อดีตจนถึง ค.ศ. 2003 ดังนี้

ค.ศ. 1902
William Maddock Bayliss และ Ernest Henry Starling ค้นพบฮอร์โมน secretin

ค.ศ. 1914
Edward Kendall ค้นพบฮอร์โมน thyroxin

ค.ศ. 1926
James Collip ค้นพบฮอร์โมน parathormone ซึ่งหลั่งโดยต่อมพาราไทรอยด์ (parathyroid gland)

ค.ศ. 1927
Frank A. Hartman แยก cortin จากต่อมหมวกไต (adrenal gland)

ค.ศ. 1929
Adolf Butenandt แยก estrone ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิง

ค.ศ. 1931
Adolf Butenandt แยก androsterone ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชาย

ค.ศ. 1934
Adolf Butenandt สามารถเตรียม progesterone ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงในรูปบริสุทธิ์

ค.ศ. 1935
Edward Kendall ศึกษาฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตส่วนนอก (adrenal cortex) และแยกเฉพาะฮอร์โมน cortisone

ค.ศ. 1936
Tadeusz Reichstein แยกฮอร์โมน cortisone และหาโครงสร้าง

ค.ศ. 1953
Vincent Du Vigneaud สังเคราะห์ฮอร์โมน oxytocin

ค.ศ. 1960
Lyman Creighton Craig สามารถทำให้ฮอร์โมน parathormone ที่ได้จากต่อมพาราไทรอยด์บริสุทธิ์

ที่มา : Bunch, Bryan and Hellemans, Alexander. The history of science and technology. New York : Houghton Mifflin company, 2004.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป