เอนไซม์เป็นที่รู้จักว่าคือโปรตีนที่เร่งปฏิกิริยาต่างๆ ในสิ่งมีชีวิต แต่หลายคนอาจสงสัยว่ามีการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับเอนไซม์อะไรบ้างจนถึง ค.ศ. 2003

การค้นพบเริ่มต้นขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1833 ในขณะนั้น Anselme Payen ค้นพบเอนไซม์ diastase ซึ่งสกัดได้จากข้าวมอลต์ (malt) โดยทำหน้าที่เร่งการเปลี่ยนแป้ง (starch) เป็นน้ำตาล (sugar) หลังจากนั้นมีการค้นพบเอนไซม์อีกหลายชนิด เช่น เอนไซม์ invertase (ค.ศ. 1871)  เอนไซม์ reverse transcriptase (ค.ศ. 1970) เอนไซม์ gyrase (ค.ศ. 1976) การค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับเอนไซม์จนถึง ค.ศ. 2003 ได้รวบรวมไว้ดังนี้

ค.ศ. 1833
Anselme Payen ค้นพบเอนไซม์ diastase

ค.ศ. 1871
Ernst Felix Hoppe-Seyler ค้นพบเอนไซม์ invertase ซึ่งเปลี่ยน sucrose เป็น glucose และ fructose

ค.ศ. 1904
- Sir Arthur Harden ค้นพบ coenzyme (สารประกอบที่เอนไซม์ต้องการเพื่อทำหน้าที่) เป็นครั้งแรก
- Hans Karl von Euler-Chelpin ศึกษาการทำงานของเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาเคมี

ค.ศ. 1938
Britton Chance ใช้คอมพิวเตอร์แก้สมการที่ไม่เป็นเส้นตรง (nonlinear equation) เพื่ออธิบายเอนไซม์ทำปฏิกิริยากับสารตั้งต้น (substrate) อย่างไร และ Chance ยังศึกษาเอนไซม์ peroxidase และจากผลการศึกษาพบว่ายืนยันทฤษฎีที่ว่าเอนไซม์จับกับสารตั้งต้นเพียงเวลาสั้นๆ

ค.ศ. 1969
R. Bruce Merrifield สังเคราะห์เอนไซม์ ribonuclease

ค.ศ. 1970
Howard Temin และ David Baltimore ค้นพบเอนไซม์ reverse transcriptase ในไวรัส ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ถอดรหัส RNA เป็น DNA

ค.ศ. 1975
David Baltimore และ Howard Temin ได้รับรางวัลโนเบล

ค.ศ. 1976
Martin F. Gellert และคณะค้นพบเอนไซม์ gyrase ซึ่งทำให้ DNA อยู่ในรูปเกลียวซ้อนเกลียว (supercoils) ซึ่งเป็นรูปตามธรรมชาติของ DNA ส่วนใหญ่ในเซลล์

ค.ศ. 1985
ค้นพบเอนไซม์ telomerase

ที่มา : Bunch, Bryan and Hellemans, Alexander. The history of science and technology. New York : Houghton Mifflin company, 2004.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป