อันดับ 5   nCA น้ำใส หายเหม็น ออกซิเจนสูง


    นวัตกรรมแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและเน่าเสีย ให้กลายเป็นน้ำดี ด้วยการใช้สารน้ำใส (nCLEAR) ในช่วงมหาอุทกภัย ปี 2554 พัฒนาโดยทีมวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. โดยสารน้ำใส (nCLEAR) ผลิตขึ้นจากสารสกัดธรรมชาติและผงถ่าน ไม่มีอะลูมิเนียมหรือโลหะหนักผสมอยู่ สามารถจับตะกอนในน้ำได้รวดเร็ว และย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม หลังจากทิ้งให้ตกตะกอน น้ำจะใส ไม่มีกลิ่น และเมื่อต้มฆ่าเชื้อสามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้ นอกจากนั้น สารน้ำใส (nCLEAR) ยังสามารถใช้ร่วมกับเครื่องเติมออกซิเจนในน้ำ (nAIR) ทำให้น้ำที่เน่าเสีย ใสสะอาดและมีออกซิเจนมากขึ้น โดย สวทช. ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสารน้ำใส (nCLEAR) แล้วในชื่อ nCA หรือเอ็นค่า กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

"nCA น้ำใส หายเหม็น ออกซิเจนสูง" ถือเป็น 1 ใน 10 อันดับข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 และท่านสามารถติดตามอ้นดับข่าวอื่นๆ ได้ที่  http://www.nstda.or.th/index.php

 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2555. "nCA : น้ำใส หายเหม็น ออกซิเจนสูง". http://www.stks.or.th/blog/?p=13374..

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ. 2555. "ระบบ nCA ช่วยให้น้ำใส หายเหม็น ออกซิเจนสูง" http://www.mtec.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=1764&Itemid=159

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2555. "สวทช. กระทรวงวิทย์ ส่งนวัตกรรมแก้น้ำเสียใช้ชื่อ "เอ็นค่า-nCA" จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว". http://technology.in.th/thaiflood/2011/12/22/namsai-project-02/

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 2555. "สวทช.กระทรวงวิทย์ฯส่งนวัตกรรมแก้น้ำเน่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วในชื่อ nCA หรือ เอ็นค่า" http://www.nstda.or.th/news/7705-20111223-n-ca

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป