เครื่องหมายวรรณยุกต์กับคำยืมจากภาษาอังกฤษ  เขียนโดย สมศีล ฌานวังศะ  (9 พฤศจิกายน 2555)


ทัศนะทางวิชาการในบทความนี้มีหลากแง่หลายมุม จึงขอใช้วิธีนำเสนอแบบปุจฉา-วิสัชนา เพื่อความสะดวกในการชี้แจงและการติดตามอ่าน โดยถือเสมือนหนึ่งว่าผู้อ่านเป็นผู้ถาม (คำถามหมายรู้ด้วยสัญลักษณ์  ) และผู้เขียนเป็นผู้ตอบ (คำตอบหมายรู้ด้วยสัญลักษณ์ )


เหตุใดจึงมีผู้ออกมาเรียกร้องให้ใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์ในคำยืมจากภาษาอังกฤษ

เรื่องนี้เริ่มจากข้อสังเกตว่า มีความไม่ลงรอยระหว่างตัวสะกดกับวิธีออกเสียงในคำยืมจากภาษาอังกฤษ เช่น เขียนว่า คอมพิวเตอร์ ซึ่งเมื่อถือตามตัวสะกด ก็ควรจะออกเสียงว่า [คอม-พิว-เตอ] แต่กลับออกเสียงเป็น [ค๊อม-พิ้ว-เต้อ] จึงมีผู้เรียกร้องว่าในภาษาเขียน น่าจะใช้เครื่องหมายวรรณยุกต์กำกับให้ตรงตามวิธีออกเสียงจริง เป็น ค็อมพิ้วเต้อร์ และควรจะยึดถือหลักนี้เป็นเกณฑ์ในการเขียนคำอื่นๆ ที่ยืมจากภาษาอังกฤษในโอกาสต่อไปด้วย แต่ในชั้นนี้เสนอให้เริ่มแก้ไขจากคำที่มีปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ก่อน เนื่องจากกำลังจะจัดพิมพ์พจนานุกรมฉบับนี้ใหม่ในเร็วๆ นี้   pdf ลิกเพื่ออ่านบทความฉบับเต็ม   (678 KB)

 

 

 

{pdf=http://www.nstda.or.th/pub/2012/20121130-word-thai.pdf|700|800}

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป