ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ Open Source Software และ Freeware ให้กับสำนักหอสมุด สำนักวิทยบริการ ห้องสมุด และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ของสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้ Open Source Software และ Freeware ในการบริหารจัดการหน่วยงาน การจัดการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ตลอดจนการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ศวท. ได้ศึกษาโปรแกรมต่างๆ ในกลุ่ม Open Source Software และ Freeware ที่เหมาะสมในประเด็นนี้หลายซอฟต์แวร์ อีกทั้งได้จัดทำสื่อและเอกสารประกอบการให้ความรู้ออนไลน์ผ่านเว็บ http://stks.or.th/wiki สรุปได้ดังนี้

  • OpenOffice.org โปรแกรมจัดการงานเอกสารที่พร้อมด้วยความสามารถของโปรแกรมงานพิมพ์ (OpenOffice.org Writer) โปรแกรมงานคำนวณ (OpenOffice.org Calc) และโปรแกรมสร้างสื่อนำเสนอ (OpenOffice.org Impress) ที่สามารถทำงานร่วมกับเอกสารของ Microsoft Office ได้ทันที อีกทั้งยังทำงานร่วมกับ Dokuwiki ได้เช่นกัน
  • XnView โปรแกรมจัดการภาพที่พร้อมด้วยฟังก์ชันจัดการ Image metadata อันเป็นจุดเด่นของสาขาบรรณารักษ์ และสารสนเทศศาสตร์ เห็นภาพของการจัดการภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมด้วยฟังก์ชันจัดการภาพ ย่อภาพ เปลี่ยนชื่อแฟ้มภาพในลักษณะ Batch command
  • 7Zip & IZarc โปรแกรมจัดการแฟ้มเอกสารแบบบีบอัด (zip files) ที่ทำงานได้กับ .zip, .rar, .tar
  • LexiTron โปรแกรมพจนานุกรมไทย / อังกฤษ ที่มีคำศัพท์ให้สืบค้นจำนวนมาก พร้อมฟังก์ชันการค้นแบบดับเบิลคลิกที่คำได้ทันที
  • Greenstone โปรแกรมจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้เป็นเครื่องมือการเรียนการสอนวิชา Metadata
  • OpenBiblio โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ที่นำไปประุยุกต์ใช้กับวิชาการวิเคราะห์และลงรายการ ตลอดจนวิชาระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้ทันที
  • Joomla โปรแกรมสร้างเว็บไซต์ ที่พร้อมด้วย Extension หลากหลาย
  • Wordpress โปรแกรมที่ทำให้เห็นภาพของเทคโนโลยี Web 2.0 ได้อย่างเป็นรูปธรรม
  • Dokuwiki โปรแกรมวิกิที่ทำงานร่วมกับ Joomla และ OpenOffice.org Writer ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นภาพการเชื่อมโปรแกรมระหว่างกันได้ทันที และเน้นการทำงานร่วมกันตามแนวทาง Web 2.0

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป