วัสดุปิดรักษาแผล Antibacterial Wound Gel

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)
มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย มีส่วนผสมหลักที่มาจากสารชีวภาพ ได้แก่ เกลือไคโตซาน ซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื่อแบคทีเรียและเจลของเหลวที่มาจากแผล เพื่อให้แผลมีสภาพความชื้นที่เหมาะสมต่อการหายของแผล แผลไม่แห้งแข็ง จากผลการทดสอบในระดับสัตว์ทดลองเพื่อดูระยะเวลาในการหายของบาดแผลของหนู โดยได้ทำการเปรียบเทียบกับวัสดุทงการค้าชนิด  Intrasite ซึ่งมีลักษณะเป็นเจลเหมือนกัน พบว่า antibacterial wound gel ช่วยกระตุ้นให้แผลหายได้ไวกว่าวัสดุทางการค้า Intrasite โดยแผลจะหายภายในเวลา 14 วัน ในขณะที่ intrasite ต้องใช้เวลาในการหายของแผล 20 วัน

โดยสรุปแล้ว Antibacterial Wound Gel เป็นเจลรักษาแผลที่มีสมบัติแบบ two-in-one คือ ช่วยป้องกันการติดเชื้อ และช่วยทำให้แผลมีความชุ่มชื้นที่เหมาะสม ส่งผลให้แผลหายได้เร็วขึ้น เป็นเจลที่ตรียมขึ้นภายในประเทศ โดยมีองค์ประกอบเป้นสารชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากย่อยสลายได้ มีสมบัติแบบ two-in-one คือ ช่วยป้องกันการติดเชื้อ และควบคุมสภาวความชื้นของแผลให้เหมาะสม ส่งผลให้แผลหายได้เร็วขึ้น

การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี
ใช้ในการผลิตผ้าปิดแผลที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และเก็บกักความชุ่มชื้น

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
สถานพยาบาล ผู้ป่วยทั่วไป

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
ผู้ประกอบการด้านผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างการยื่นขอจดสิทธิบัตร

 

รายการอ้างอิง : วัสดุปิดรักษาแผล Antibacterial Wound Gel. NSTDA for Commercialization 2012. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2555.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป