จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)
ฟิล์มกำจัดก๊าซเอทิลีน พัฒนาจาก mixed matrix membrane concept โดยทำการเพิ่มประสิทธิภาพการเลือกซึมผ่าน (selective permeation) ของก๊าซเอทิลีนด้วยการผสมสารดูดซับชนิดพิเศษลงในฟิล์มพลาสติกที่มีโครงสร้างที่เสริมประสิทธิภาพของสารดูดซับ ฟิล์มต้นแบบที่พัฒนาขึ้นนั้นมีค่าอัตราการผ่านของก๊าซเอทิลีนสูงถึง 63,000-74,000 cm3/m2.day.atm ซึ่งสูงกว่าฟิล์มประเภทเดียวกันที่มีจำหน่ายในต่างประเทศถึง 2-10 เท่า และพบว่าสามารถลดปริมาณก๊าซเอทิลีนภายในบรรจุภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังชะลออาการใบเหลืองของผักสมุนไพรและการสุกของผลไม้ อาทิเช่น กล้วย และมะม่วงได้ และเมื่อเปรียบเทียบกับบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สารดูดซับก๊าซเอทิลีนในรูปของซองบรรจุแล้ว การบรรจุผลิตผลสดในฟิล์มนี้จะช่วยลดจุดช้ำบนผลิตผลสดที่มักเกิดขึ้นเมื่อกระทบกับซองบรรจุสารดูดซับและการละลายปนเปื้อนของสารในบรรยากาศที่มีความชื้นสูง

การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี
ฟิล์มกำจัดก๊าซเอทิลีนผลิตได้จากการผสมมาสเตอร์แบทช์เข้มข้นที่มีสารดูดซับชนิดพิเศษกับเม็ดพลาสติกที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกทั่วไป โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้อยู่ในรูปของถุงบรรจุและฟิล์มพลาสติก ฟิล์มกำจัดก๊าซเอทิลีนนี้ใช้ในการบรรจุผลิตผลสดที่ไวต่อก๊าซเอทิลีน ที่มีอายุการเก็บรักษาค่อนข้างสั้น อาทิเช่น ผัก ผลไม้ และสมุนไพรท้องถิ่น ซึ่งเป็นตลาดเฉพาะ หรือ Niche market ของไทย โดยฟิล์มดังกล่าวช่วยยืดอายุการเก็บรักษาและลดการสูญเสียของผลิตผลเหล่านั้นได้ ซึ่งเป็นการช่วยให้การส่งออกและการจัดจำหน่ายผลิตผลสดเป้นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ผูผลิตและจำหน่ายผัก-ผลไม้สด ผุ้จำหน่ายบรรจุภัณฑ์พิเศษ

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พิเศษ

สถานภาพทรัพย์สิทนทางปัญญา
ยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ไทย 3 เรื่องคือ

  • เลขที่ 1001001198 (4 สิงหาคม 2553) "ฟิล์มโพลิเมอร์บางที่มีค่าการซึมผ่านและการเลือกผ่านก๊าซเอทิลีนสูง"
  • เลขที่ 1001001199 (4 สิงหาคม 2553) "มาสเตอร์แบทช์สำหรับเตรียมฟิล์มพลาสติกที่มีค่าอัตราการซึมผ่านแบะค่าการเลือกผ่านก๊าซเอทิลีนสูง และฟิล์มพลาสติกที่ทำมาจากมาสเตอร์แบทช์ดังกล่าว"
  • เลขที่ 0801004835 (11 เมษายน 2551) "ฟิล์มพลาสติกที่มีค่าการซึมผ่านก๊าซเอทิลีนสูงเพื่อชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลสด"
    ยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์นานาชาติ 1 เรื่องคือ
  • The Materbatch for Preparing Plastic Films with High Ethylene Permselectivity and Yhe Pastic Films Produced Thereform

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก :

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป