เครื่องวัดและวิเคราะห์ขนาดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (DustDETEC) เครื่องมือวิเคราะห์และเก็บตัวอย่างอากาศโดยวิธีการทางไฟฟ้าสำหรับตรวจวัด ฝุ่นละอองลอยขนาดเล็กกว่า 2.5 และ 10 ไมโครเมตร สำหรับใช้ในการศึกษามลพิษทางอากาศและการปนเปื้อนของอนุภาคในผลิตภัณฑ์ เทียบเคียงได้กับอุปกรณ์ที่มาจากต่างประเทศ และมีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ขนาดเล็ก ทนทาน ผลิตโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ แรงงานและเครื่องจักรในการประกอบติดตั้งและสร้างภายในประเทศ

dustdetec

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

  • สามารถตรวจวัดและเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองลอยขนาดเล็กในอากาศที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 2.5 และ 10 ไมครอน มีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ทำให้เกิดการเจ็บป่วยจากโรคทางเดินหายใจสูงขึ้น
  • ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในประเทศเป็นหลัก โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งประกอบด้วย ชุดคัดแยกฝุ่นละออง PM2.5 และ 10 ไมครอน ชุดให้ประจุไฟฟ้า ฝุ่นละอองแบบเส้นลวดโคโรนา ชุดดักจับไอออน ลูกถ้วยฟาราเดย์ วงจรอิเล็กโทรมิเตอร์ ระบบการประมวลผลข้อมูล แหล่งจ่ายไฟแรงสูง ชุดควบคุมอุปกรณ์และระบบควบคุมการไหลของของไหล ระบบการบันทึก และประมวลผลข้อมูล
  • สามารถทำงานได้เทียบเคียงได้กับอุปกรณ์ที่มาจากต่างประเทศและมีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ขนาดเล็ก ทนทาน ช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ และอุตสาหกรรม ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการตรวจวัดและศึกาามลพิษทางอากาศ

กลุ่มลูกค้า / ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

  • โรงงานอุตสาหกรรม / ห้องปฏิบัติการที่ต้องควบคุมมลพิษ หรือ ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศอย่างต่อเนื่อง
  • หน่วยงานกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
  • องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและชุมชน

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

  • ผู้ผลิต - จำหน่ายเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
  • ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม


สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา : ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เลขที่คำขอ 1001000983

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ : ต้นแบบสำหรับการผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์

ภาพรวมตลาด
ปัจจุบันมีความต้องการของผู้ใช้แพร่หลายกว้างมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา แต่ในปัจจุบันยังไม่มีผู้ผลิตเครื่องมือวัดฝุ่นที่มีมาตรฐานจำหน่ายในประเทศ โดยจะเป็นการนำเข้าเครื่องมือวัดจากต่างประเทศทั้งหมด ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงและยังไม่สามารถรองรับหรือประกอบการกำหนดนโยบายมาตรฐานการปล่อย PM ขึ้นใหม่ในอนาคตได้ ทำให้ยังไม่มีการใช้งานเครื่องมือชนิดนี้อย่างแพร่หลายในประเทศนัก จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ผลิต-จำหน่ายเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม หรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องที่มีความสนใจจะทำเทคโนโลยีไปพัฒนาธุรกิจในประเทศ ซึ่งยังมีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่มากรวมทั้งมีโอกาสที่จะขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศในอนาคต

ผลงานการวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ และ อาจารย์อาทิตย์ ยาวุฑฒิ
นักวิจัยจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

แหล่งที่มา : (DustDETEC) เครื่องวัดและวิเคราะห์ขนาดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ. NSTDA for Commercialization 2012. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2555.
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป