ชุดทดสอบออกซิเจนละลายน้ำแบบพกพาภายใน 3 นาที (Dissolve Oxygen - Decent Effective & Excellent :DO-DEE) ชุดตรวจสอบและวิเคราะห์ออกซิเจนละลายน้ำแบบพกพา ประกอบด้วยน้ำยาเคมี 3 ขวด เข็มเก็บตัวอย่างน้ำ และหลอดทดสอบน้ำตัวอย่าง โดยขั้นตอนการทดสอบจะเป็นขั้นตอนง่ายๆ ด้วยการเติมน้ำยาทั้ง 3 ชนิด ผสมเข้าด้วยกัน แล้วรอปฏิกิริยาให้เกิดขึ้นใช้เวลาประมาณ 1 นาที จากนั้น ใช้เข็มเก็บน้ำตัวอย่างมาใส่ลงหลอดทดสอบที่มีสารเคมีดังกล่าวอยู่ หากน้ำตัวอย่างมีออกซิเจนละลายน้ำอยู่ สารละลายจะเปลี่ยนจากไม่มีสีเป็นสีฟ้า โดยปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำสามารถบอกได้โดยเทียบสีของสารละลายที่เปลี่ยน แปลงกับแถบสีมาตรฐานที่ให้มาพร้อมกับชุดทดสอบ ชุดตรวจสอบนี้มีความสะดวก ใช้งานง่าย ราคาถูกกว่าวิธีทางเคมีวิเคราะห์ และแบบหัวตรวจไฟฟ้า

doo-dee

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)
ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง (semi-quantitative) และ ประหยัด

  • ใช้ง่าย : มีเพียง 2 ขั้นตอนคือหยดและหยด ง่ายกว่าชุดทดสอบทั่วไปที่มีถึง 15 ขั้นตอน
  • สะดวก : มีขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวก น่าใช้
  • รวดเร็ว : ใช้เวลาในการทดสอบเพียง 3 นาที เร็วกว่าชุดทดสอบทั่วไปที่ใช้เวลาถึง 25-30 นาที
  • ถูกต้อง : ประสิทธิภาพเท่าเทียมกับวิธีการดั้งเดิมทุกวิธี
  • ประหยัด : ราคาประมาณ 1,500 - 2,000 บาท ถูกกว่าชุดทดสอบนำเข้าที่ราคาประมาณ 6,000 - 8,000 บาท

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์
เมื่อหยดน้ำที่ต้องการทดสอบลงในส่วนผสมของสารเคมี จะเกิดปฏิกิริยาทำให้น้ำเปลี่ยนสี ความเข้มของสีนี้เองที่แสดงถึงปริมาณของออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ ซึ่งผู้ใช้ต้องนำมาเทียบกับแผ่นเทียบสีที่แนบมากับคู่มือการใช้

การประยุกต์ใช้งาน
สามารถนำไปตรวจวิเคราะห์หาค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำได้ทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็ม ในทุกสถานที่และทุกเวลา

กลุ่มลูกค้า / ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป เกษตรกร นักสิ่งแวดล้อม นักวิจัย โรงงานอุตสาหกรรม นักเรียน นักศึกษา สถานบันการศึกษา รวมถึงหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย : บริษัทจำหน่ายชุดทดสอบ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญา : อยู่ระหว่างการยื่นขอจดสิทธิบัตร

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่นักลงทุนเพื่อผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ โดยผลิตภัณฑ์ต้นแบบมีลักษณะสมบูรณ์ ทั้งทางด้านประสิทธิภาพการใช้งานและรูปลักษณ์ที่สวยงามน่าใช้

ภาพรวมตลาด
โอกาสทางธุรกิจสำหรับตลาดชุดทดสอบออกซิเจนละลายน้ำในประเทศไทย ถือว่ายังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้งานค่อนข้างกว้าง และมีความหลากหลายในวัตถุประสงค์การใช้งาน

ปัจจุบันชุดทดสอบที่มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ยังคงต้องนำเข้าจากต่างประเทศ มีข้อจำกัดในเรื่องของราคาที่สูง ส่วนชุดทดสอบที่ผลิตได้ในประเทศนั้นถึงแม้ราคาถูก แต่ก็ยังมีข้อจำกัดด้านขั้นตอนที่ซับซ้อน ยุ่งยาก และใช้เวลานาน ดังนั้น DO-DEE จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าลงทุน สามารถลบข้อจำกัดของชุดทดสอบเดิมๆ ให้หมดไป

ผลงานการวิจัย โดย ดร.สรวง สมานหมู่
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ : ห้องปฏิบัติการวิจัยทรัพยากรชีวภาพ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

แหล่งที่มา : DO-DEE (Dissolve Oxygen - Decent Effective & Excellent) ชุดทดสอบออกซิเจนละลายน้ำแบบพกพา. NSTDA for Commercialization 2012. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2555.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป