เครื่องตรวจจับจุลชีพด้วยแผ่นช่องทางเดินของไหลขนาดไมครอนพร้อมระบบวินิจฉัยทางไกล (Fast Fluidic Fix Focus KIT "F4-KIT") เป็นเครื่องมือช่วยในการตรวจจำแนกชนิดสกุลของไส้เดือนฝอยในกลุ่ม endoparasite ที่เป็นศัตรูพืชกักกัน ใช้งานง่าย พกพาสะดวกในภาคสนาม มีความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบมือถือได้พร้อมกัน (Remote Microscope Real Time Diagnostics) และบันทึกข้อมูลเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน

alt

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)
F4-KIT สร้างขึ้นด้วยการบูรณาการประสาน 3 เทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ได้แก่

 • ไมโครแฟบบริเคชั่น เพื่อสร้างแผ่นช่องทางเดินของไหลสำหรับดักจับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
 • ไมโครสโคบแบบพกพา เพื่่อใช้ในการบันทึกข้อมูล
 • ระบบวินิจฉัยทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มความสะดวกในการสื่อสาร

การวินิจฉัยและการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ ทำให้ F4-KIT เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย และด้วยขนาดที่เล็กจึงทำให้สามารถนำไปใช้งานได้ในทุกๆ พื้นที่ จากคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ F4-KIT มีข้อได้เปรียบกับวิธีการตรวจและวินิจฉัยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันดังนั้น F4-KIT จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้การตรวจวินิจฉัยไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป

คุณสมบัติต้นแบบผลิตภัณฑ์
F4-KIT เป็นชุดตรวจที่ใช้สำหรับการตรวจจับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น พยาธิ เชื้อรา หรือศัตรูพืชกักกันในพรรณไม้น้ำเพื่อการส่งออก สร้างและพัฒนา โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) โดย F4-KIT สามารถใช้ได้ทั้งเกษตรกรทั่วไป เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ด่านตรวจตามสถานที่ต่างๆ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งใช้กับการเรียนการสอนในด้านที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องมีห้องปฏิบัติการ ช่วยให้ทุกฝ่ายประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาได้อย่างมาก

การประยุกต์ใช้งาน

 • ใช้ตรวจสอบวินิจฉัยหรือเก็บข้อมูลไว้เพื่อนำออกมาวินิจฉัยหรือบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน โดยระบบสามารถเรียกดูข้อมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยสามารถแสดงผลผ่านทางแผนที่ของ Google
 • F4-KIT เป็นเทคโนโลยีฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในด้านอื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น ด้านอาหาร การเกษตร ปศุสัตว์ การแพทย์และกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Health care) โดย สามารถออกแบบแผ่นช่องทางเดินของไหลให้เหมาะสมกับนำไปใช้งาน

กลุ่มลูกค้า / ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

 • กลุ่มเกษตรผู้ผลิตและผู้ส่งออกพรรณไม้น้ำและสินค้าการเกษตร
 • กรมวิชาการเกษตรและด่านตรวจสินค้าการเกษตร
 • ผู้ศึกษาและทำวิจัย ด้านจุลชีววิทยาและด้านที่เกี่ยวข้อง ในสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัย
 • ห้องปฏิบัติการวินิจฉัยทางด้านการแพทย์ในคลินิกและโรงพยาบาล
 • ห้องปฏิบัติการวินิจฉัยทางด้านการเกษตรเกี่ยวกับโรคพืชและพยาธิวิทยา
 • กลุ่มผู้วิจัยและผลิตยาต่างๆ เช่น ยากำจัดศัตรูพืช ยากำจัดปรสิตต่างๆ
 • กลุ่มผู้ส่งออกและนำเข้าเมล็ดพันธุ์พืชและพืชมีชีวิตเพื่อการปลูกต่อ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ด่านตรวจและกรมวิชาการเกษตร
 • กลุ่มผู้ค้าด้านอาหารสด อาหารแปรรูปและอาหารแช่แข็ง
 • กลุ่มธุรกิจ Health care

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

 • บริษัทผู้ประกอบการด้านชุดตรวจวิเคราะห์และอุปกรณ์ด้านการเกษตรและการแพทย์
 • ผู้ลงทุนและนักธุรกิจที่สนใจเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความท้าทายและมีวิสัยทัศน์เห็นช่องทางการตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นขอจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับการผลิตและการประยุกต์ใช้งานตัวอย่าง เลขที่คำขอรับสิทธิบัตร 1201003760 วันที่ 26 กรกฎาคม 2555

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทีมวิจัยได้ทำการพัฒนา F4-KIT ชุดติดกับจับตรวจ เพื่อใช้สำหรับการตรวจจับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าพร้อมระบบวินิจฉัยทางไกล โดยชุดตรวจสามารถนำไปใช้งานภาคสนาม ใช้ง่าย มีความถูกต้องแม่นยำ สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมายังผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำวินิจฉัย โดยผู้ใช้งาน F4-KIT สามารถสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญตลอดจนวินิจฉัยไปพร้อมๆ กัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างนำไปประยุกต์ใช้งานกับการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชกักกันในพรรณไม้น้ำเพื่อการส่งออก ทดสอบการใช้งานจริงจากกรมวิชากการเกษตรและผู้ประกอบการพรรณไม้น้ำ

ภาพรวมการตลาด
ตัวอย่างหนึ่งของการนำ F4-KIT ไปประยุกต์ใช้งานทางด้านการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชกักกันในพืชมีชีวิตเพื่อการปลูกต่อและการส่งออก เช่น พรรณไม้ ต้นกล้วยไม้ รวมถึงการนำเข้า-ส่งออกเมล็ดพันธุ์พืช ซึ่งเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูง โดยการตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพที่ดีจะช่วยเพิ่มปริมาณและมูลค่าการส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง F4-KIT จึงมีโอกาสที่จะเติบโตทางธุรกิจทางด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัยศตรูพืชกักกันขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ปัจจุบันยังไม่มีคู่แข่งทางการตลาด อีกทั้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานทางด้านอื่นๆ เช่น ด้านอาหาร ปศุสัตว์ การแพทย์และกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Health care) ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่และมีมูลค่าสูงมาก ด้วยเทคโนโลยีฐานและนวัตกรรมของ F4-KIT จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตทางด้านต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การขยายโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

ผลงานการวิจัย โดย ดร.วิศรุต ศรีพุ่มไข่
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์

แหล่งที่มา : Fast Fluidic Fix Focus KIT "F4-KIT" เครื่องตรวจจับจุลชีพด้วยแผ่นช่องทางเดินของไหลขนาดไมครอนพร้อมระบบวินิจฉัยทางไกล. NSTDA for Commercialization 2012. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2555.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป