ตัวเร่งปฏิกิริยาไบโอดีเซลจากเปลือกไข่ (Eco-Catal) การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลในปัจจุบันใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของเหลว ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ของผสมระหว่างตัวเร่งปฏิกิริยา น้ำมันไบโอดีเซล กลีเซอรอล และแอลกอฮอล์ที่เหลือจากการทำปฏิกิริยา จึงต้องมีกระบวนการชะล้างของผสมเหล่านี้ออกจากน้ำมันไบโอดีเซล ซึ่งจะก่อให้เกิดน้ำเสียปริมาณมากและการสูญเสียตัวเร่งปฏิกิริยาในทุกรอบการ ผลิต และนำไปสู่ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น อีกทั้งกลีเซอรอลที่ได้จะมีความบริสุทธิ์น้อยลง ดังนั้น ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของแข็งสำหรับการผลิตไบโอดีเซลที่ผลิตจากเปลือกไข่เหลือทิ้ง “Eco Catal” สามารถช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ด้วยคุณสมบัติที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ ราคาถูก ใช้ในปริมาณน้อย ไม่เกิดน้ำเสียจากการชะล้าง และได้กลีเซอรอลที่มีความบริสุทธิ์สูง

eco-catal

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

คุณสมบัติ
ชนิดตัวเร่งปฏิกิริยา
ชนิดตัวเร่งปฏิกิริยา
  ของเหลว
Eco-Catal
1. วัตถุดิบ สารเคมี เปลือกไข่
2. การนำตัวเร่งปฏิกิริยากลับมาใช้ใหม่ ไม่สามารถนำตัวเร่งปฏิกิริยากลับมาใช้ใหม่ได้ สามารถนำตัวเร่งปฏิกิริยากลับมาใช้ใหม่ได้
3. คุณภาพกลีเซอรอล ความบริสุทธิ์ต่ำ ความบริสุทธิ์สูง
4. น้ำเสียจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล เกิดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล 4 ลิตร จากการผลิตไบโอดีเซล 1 ลิตร ไม่เกิดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์
เป็นของแข็งสีขาวและพื้นผิวมีสมบัติเป็นเบสสูง ซึ่งเหมาะต่อการเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันในการผลิตไบโอดีเซลได้เป็นอย่างดี รวมทั้งทำมาจากวัสดุธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การประยุกต์ใช้งาน
สามารถใช้ Eco-Catal แทนตัวเร่งปฏิกิริยาของเหลวที่ใช้ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลในปัจจุบัน (แบบ batch) โดยไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนสภาวะในการทำปฏิกิริยาเพิ่มเติมได้

กลุ่มลูกค้า / ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย : บริษัทจำหน่ายตัวเร่งปฏิกิริยา หรือ โรงงานผลิตไบโอดีเซลที่พร้อมรับเทคโนโลยีใหม่

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

  • บริษัทที่มีกิจการโรงฟักไก่ที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการฝังกลมเปลือกไข่เหลือทิ้งเป็นการเพิ่มมูลค่าเปลือกไข่เหลือทิ้งมาใช้สำหรับผลิตตัวเร่งปฏิกิริยา
  • บริษัทผลิตตัวเร่งปฏิกิริยา
  • โรงงานผลิตไบโอดีเซลที่ต้องการตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีราคาถูกกว่าที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันและยังช่วยลดปัญหาน้ำเสียที่เกิดขึ้นในระบบการผลิตได้

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วน

  • การผลิตและรักษาตัวเร่งปฏิกิริยาผลิตภัณฑ์ (เลขคำขอ 1001001298)
  • กระบวนการผลิตไบโอดีเซลที่จะนำตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งไปใช้งาน (เลขคำขอ 1101001062)

สถานภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อยู่ในระหว่างการพัฒนาขึ้นรูปตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็ง เพื่อให้สะดวกในการใช้งานได้หลากหลายระบบ รวมถึงพัฒนาเติมสารปรุงแต่งเพื่อให้ตัวเร่งปฏิกิริยามีเสถียรภาพและความว่องไวเพิ่มมากขึ้น

ภาพรวมตลาด
ในปัจจุบันการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งสำหรับการผลิตไบโอดีเซลยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่มีแนวโน้มที่จะนำไปปรับใช้กับภาคอุตสาหกรรมได้จริง โดยโรงงานผลิตไบโอดีเซลได้ให้ความสนใจในการทดลองใช้ตลอดจนวิจัยและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากข้อดีของตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งที่สามารถใช้งานซ้ำได้หลายครั้ง ไม่กัดกร่อนถังปฏิกรณ์ และช่วยลดปัญหาน้ำเสียในกระบวนการผลิตได้ นอกจากนี้ตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งจากเปลือกไข่ ยังสามารถช่วยแก้ปัญหาด้านต้นทุนตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นที่มีการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งในปริมาณไม่มาก ไปสู่ช่วงที่มีการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งในปริมาณมากได้

ผลงานการวิจัย โดย ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
หน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยี : ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนพลังงานและการเร่งปฏิกิริยา

แหล่งที่มา : Eco-Catal ตัวเร่งปฏิกิริยาไบโอดีเซลจากเปลือกไข่. NSTDA for Commercialization 2012. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2555.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป